ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 79 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ภาวะการตาย : ภาพสะท้อนความมั่นคงของประชากร / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรชัย ทองไทย บรรณาธิการ.

by กฤตยา อาชวนิจกุล | วรชัย ทองไทย | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | การประชุมวิชาการเรื่องประชากรและสังคม (ครั้งที่ 2 : 2549 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB1474.55.ก3 ภ656 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โรคใหลตาย = Sudden unexplained death syndrome / บรรณาธิการ สุมาลี นิมมานนิตย์, ปรีดา มาลาสิทธิ์.

by สุมาลี นิมมานนิตย์, 2484-2550 | ปรีดา มาลาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ดีไซร์ จำกัด, 2536Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA105 .ร92 (3).

ห้องสมุด:
โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2551 = SPICE-COD : improving causes of death in Thailand 2005-2008 / บรรณาธิการ เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม.

by เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข], 2552Other title: SPICE-COD : improving causes of death in Thailand 2005-2008 | Setting priorities using information on cost-effectiveness : improving causes of death in Thailand 2005-2008.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3 ค943 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA900.JT3 ค943 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3 ค943 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเรื่อง จิตแพทย์ไทยกับการเสียชีวิต = A study of the death of Thai psychiatrists / โดย ชูทิตย์ ปานปรีชา, พิศมัย คูพิทิกษ์.

by ชูทิตย์ ปานปรีชา | พิศมัย คูพิทิกษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ผลิตเอกสาร โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF109.ก1 ช63 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2551 = SPICE-COD : improving causes of death in Thailand 2005-2008 / บรรณาธิการ เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม.

by เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข], 2552 [2009]Other title: SPICE-COD : improving causes of death in Thailand 2005-2008 | Setting priorities using information on cost-effectiveness : improving causes of death in Thailand 2005-2008.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG291 (1), Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG291 (1). :

ห้องสมุด:
ตายอย่างมีศักดิ์ศรี / บรรณาธิการ อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา, สุนีย์ สุขสว่าง, สุภกาญจน์ สว่างศรี.

by อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา | สุนีย์ สุขสว่าง | สุภกาญจน์ สว่างศรี.

Edition: ฉบับปรับปรุง, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: W85.5 .ต645 2548 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W85.5 .ต645 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W85.5 .ต645 2548 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W85.5 .ต645 2548 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: W85.5 .ต645 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W85.5 .ต645 2548 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ตายอย่างมีศักดิ์ศรี : มาตรา 24 ร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง 24 กันยายน 2545) / บรรณาธิการ ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา, สายพิน ด่านวัฒนะ.

by ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา | สายพิน ด่านวัฒนะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: W85.5 .ต645 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W85.5 .ต645 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W85.5 .ต645 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W85.5 .ต645 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สถานการณ์การตายของประชาชนไทยปี 2548 / คณะผู้จัดทำ อรพิน ทรัพย์ล้น, อารี สุทธิอาจ, ชูจิตร นาชีวะ.

by อรพิน ทรัพย์ล้น | อารี สุทธิอาจ | ชูจิตร นาชีวะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB1474.55.ก3 อ43 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB1474.55.ก3 อ43 2550 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทยที่เสียชีวิตใน 1 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2542 ใน 16 จังหวัดของประเทศไทย / ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ.

by จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3 จ633 (1).

ห้องสมุด:
ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์ = Life table : a powerful demographic tool / ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์.

by ปราโมทย์ ประสาทกุล | ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB1322 .ป46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB1322 .ป46 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รายงานสถิติการเกิดการตาย ในโรงพยาบาลของรัฐ / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2527Availability: Available for loan (8)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HB1054.55.ก3 ร65 2529-33 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB1054.55.ก3 ร65 2528-32 (7).

ห้องสมุด:
การุณยฆาตกับสังคมไทย = [Euthanasia in Thai society] / โดย ชาญชัย วสันตยานันท์.

by ชาญชัย วสันตยานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Euthanasia in Thai society.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB65 .ช622 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ตายฉับพลันจากโรคที่คาดไม่ถึง = Color atlas of sudden unexpected natural death / ธำรง จิรจริยาเวช.

by ธำรง จิรจริยาเวช, 2490-2551.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2548Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W820 .ธ642 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W820 .ธ642 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W820 .ธ642 (1).

ห้องสมุด:
เด็กตายคลอด / สุขิต เผ่าสวัสดิ์.

by สุขิต เผ่าสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ225 .ส72 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการเขียนหนังสือรับรองสาเหตุการตาย.

by สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข. ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2542Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ค74287 (1).

ห้องสมุด:
คำแนะนำในการปฏิเสธการรักษาตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ / บรรณาธิการ ไพศาล ลิ้มสถิตย์, อภิราชย์ ขันธ์เสน.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | อภิราชย์ ขันธ์เสน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W85.5 .ค635 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W85.5 .ค635 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544