ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 587 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
องค์การสาธารณะ = Public organizations / โดย อัมพร ธำรงลักษณ์.

by อัมพร ธำรงลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2551Other title: Public organizations.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .อ593 2551 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการที่ดี = Good governance / วิภาส ทองสุทธิ์.

by วิภาส ทองสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อินทภาษ, 2551Other title: Good governance.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ว64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JF1358 .ว64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .ว64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1358 .ว64 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย : บทสำรวจวรรณกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน / นิศาชล พรหมรินทร์.

by นิศาชล พรหมรินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (5)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .น656 2555 (5).

ห้องสมุด:
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและกระบวนการ = Public administration : concept and processes / ผู้เขียน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2551 [2008]Other title: Public administration : concept and processes.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JF1358 .ว647 2551 (2).

ห้องสมุด:
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและกระบวนการ = Public administration : concept and processes / ผู้เขียน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2549Other title: Public administration : concept and processes.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ว647 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .ว647 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JF1358 .ว647 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .ว647 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1358 .ว647 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ = Introduction to public administration / พระมหาสนอง ปจฺโจปการี.

by พระมหาสนอง ปจฺโจปการี, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครพนม : วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550Other title: Introduction to public administration.Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .พ453 (7).

ห้องสมุด:
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและกระบวนการ = Public administration : concept and processes / ผู้เขียน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2553 [2010]Other title: Public administration : concept and processes.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1358 .ว647 2553 (1).

ห้องสมุด:
รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ = Creative public management / บุญทัน ดอกไธสง.

by บุญทัน ดอกไธสง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555 [2012]Other title: Creative public management.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .บ733 2555 (1).

ห้องสมุด:
รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / วรเดช จันทรศร และ อัจฉราพรรณ เทศะบุรณะ บรรณาธิการ.

by วรเดช จันทรศร | อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, 2535Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ร627 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .ร627 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .ร627 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1358 .ร627 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชารัฐประศาสนศาสตร์ = Introduction to public administration / มนูญ จันทร์สมบูรณ์.

by มนูญ จันทร์สมบูรณ์, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .ม37 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารกิจการของรัฐ / สุพิณ เกชาคุปต์, โสภารัตน์ สาธุวงศ์.

by สุพิณ เกชาคุปต์ | โสภารัตน์ สาธุวงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หมวดงานบริการเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 258/32 (3).

ห้องสมุด:
รวมบทความบางเรื่องทางรัฐประศาสนศาสตร์.

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์. คณะกรรมการนักศึกษาปีการศึกษา 2513-2514.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, อักษรสยามการพิมพ์, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA49 .บ6 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารการพัฒนา.

by อุทัย เลาหวิเชียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .อ642 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .อ642 (2).

ห้องสมุด:
ทางนักปกครอง.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง. กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF37 .ม5 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารรัฐกิจ : บทความทางวิชาการ บรรณาธิการโดย อุทัย เลาหวิเชียร และ ประทาน คงฤทธิศึกษากร.

by อุทัย เลาหวิเชียร | ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .อ643 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .อ643 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .อ643 (1).

ห้องสมุด:
ความขัดแย้งในระบบราชการ.

by อรุณ รักธรรม, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .อ37 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .อ37 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารการพัฒนา โดย สุจิตรา ธนานันท์ และ กมล อดุลพันธุ์.

by สุจิตรา ธนานันท์ | กมล อดุลพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ส7 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนานโยบาย.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38 .อ4 (2).

ห้องสมุด:
บริหารรัฐกิจใหม่ / ชุมพร สังขปรีชา.

by ชุมพร สังขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ช68 2529 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .ช68 2529 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1358 .ช68 2529 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544