ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10428 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา = Educational objectives / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.

by อุทุมพร จามรมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. ฟันนี่พับลิชชิ่ง, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB41 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา.

by สุดใจ เหล่าสุนทร, 2458-2525.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, เคล็ดไทย, 2517Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ส7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA1221 .ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LA1221 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในปัจจุบัน : (Problems and trends in education)

by นุชนาถ สุนทรพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA132 .น7 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษากับการจัดการ / ระพี สาคริก.

by ระพี สาคริก, 2465-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท วศิระ จำกัด, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ร562 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานการสัมมนา ... ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 22 พฤษภาคม 2539 / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย และ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2539 : กรุงเทพฯ) | ทบวงมหาวิทยาลัย | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ทบวง, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC189.85 .ก645 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเพื่อความเป็นนิก / [จัดโดย] กระทรวงศึกษาธิการ.

by งานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษา (ครั้งที่ 42 : 2532 : กรุงเทพมหานคร) | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC179 .ง63 (2).

ห้องสมุด:
แนวคิดและประสบการณ์การจัดการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง.

by โอวาท สุทธนารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กลุ่มศึกษาปัญหาและทิศทางการศึกษาไทย, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1220 .อ9 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LA1220 .อ9 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารเรื่องจัดการศึกษาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์คุรุสภา, 2511Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .อ7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LA1221 .อ7 (3).

ห้องสมุด:
ผลจาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติที่มีต่อการศึกษาไทย (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) / วันชัย ดนัยตโมนุท.

by วันชัย ดนัยตโมนุท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชนจำกัด, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ว54 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA1221 .ว54 (2).

ห้องสมุด:
จุดยืนและทิศทางการศึกษาไทย.

by สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วัฒนาพานิช, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1220 .ก6 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; คณะผู้จัดทำหนังสือ สุวคนธ์ จงตระกูล ... [และคนอื่นๆ].

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498- | สุวคนธ์ จงตระกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2539?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ท75 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ครบรอบ 30 ปี / มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม.

by มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ก665 (1).

ห้องสมุด:
เขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ / คณะทำงาน สุวัฒน์ เงินฉ่ำ ... [และคนอื่นๆ].

by สุวัฒน์ เงินฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา กลุ่มงานด้านการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงาน, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC70.ท9 ข73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC70.ท9 ข73 (1).

ห้องสมุด:
รวบรวมรายงานวิชาปฐมนิเทศทางการศึกษา รวบรวมเรียบเรียงโดย นิสิตปริญญาปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2513.

by ดวงเดือน พิศาลบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์วรพากย์พินิจ, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1220 .ด5 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องสภาพการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย / สุจารี จันทรสุข, วลัยรัตน์ อัศเวศน์.

by สุจารี จันทรสุข | วลัยรัตน์ อัศเวศน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1028 .ส73 (1).

ห้องสมุด:
สวะการศึกษา โดย อารี สุทธิพันธุ์ และคนอื่นๆ.

by อารี สุทธิพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จักรานุกูลการพิมพ์, (2517)Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาเรื่องการศึกษาเพื่อชีวิต โดย คณะกรรมการแห่งชาติฯ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ. คณะกรรมการแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC94 .ศ65 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาในประเทศไทย.

by พรรษา นุชอนงค์ | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2519Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 505/23 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 505/23 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544