ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1104 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน.

by นริศ ชัยสูตร, 2498- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528-2529Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG226.5 .น44 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน = The monetary theory and policy / โดย สมพงษ์ อรพินท์.

by สมพงษ์ อรพินท์.

Edition: ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG221 .ส43 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG221 .ส43 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (Monetary theory and policy).

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG221 .ส73 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG221 .ส73 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG221 .ส73 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
การปฏิรูประบบการเงินในประเทศไทย / โดย ปกรณ์ วิชยานนท์.

by ปกรณ์ วิชยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1250.56 .ป24 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG1250.56 .ป24 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ป24 (1).

ห้องสมุด:
การตอบสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศไทย / โดย ดำรงค์ ปโยราศิสกุล.

by ดำรงค์ ปโยราศิสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ด64 (2).

ห้องสมุด:
คัมภีร์พ่อมดการเงิน / เรียบเรียงโดย สมลักษณ์ ศรีมาลี.

by สมลักษณ์ ศรีมาลี, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2539?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG187.ท9 ส44 (1).

ห้องสมุด:
ระบบการเงินและการดำเนินนโยบายการเงินในประเทศไทย / โดย หน่วยการเงิน หน่วยพัฒนาระบบการเงิน ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หน่วย, 2537Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ร63 (2).

ห้องสมุด:
พลวัตของระบบการเงินโลกกับผลกระทบต่อไทย / โดย สมภพ มานะรังสรรค์ ; ณรงค์ เพช็รประเสริฐ บรรณาธิการ.

by สมภพ มานะรังสรรค์ | ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HG1250.56 .ส424 2552 (3).

ห้องสมุด:
พลวัตของระบบการเงินโลกกับผลกระทบต่อไทย / โดย สมภพ มานะรังสรรค์ ; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by สมภพ มานะรังสรรค์ | ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1250.56 .ส424 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG1250.56 .ส424 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HG1250.56 .ส424 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1250.56 .ส424 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ส424 (2).

ห้องสมุด:
ทำเนียบสถาบันการเงิน.

by วานิช พลูวังกาญจน์ [บรรณาธิการ.].

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จักรกาญจน์, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4244.655 .ว65 (2).

ห้องสมุด:
การปฏิรูประบบการเงินเพื่อส่งเสริมเงินออมของประเทศ / โดย ปัญญา ตันติยวรงค์.

by ปัญญา ตันติยวรงค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2535]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG187.ท9 ป63 (1).

ห้องสมุด:
การเงินธุรกิจ = Business finance / อารมณ์ ริ้วอินทร์.

by อารมณ์ ริ้วอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2550Other title: Business finance.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4011 .อ644 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4011 .อ644 2550 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4011 .อ644 2550 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีภาวะการเงิน นโยบายการเงิน และดุลการชำระเงิน = A study of the relationship between monetary conditions index (MCI) monetary policy and balance of payment (BOP) / โดย ศิริพร เหล่าอารยะ.

by ศิริพร เหล่าอารยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1250.56 .ศ64 (1).

ห้องสมุด:
บทอภิปรายเรื่อง เสถียรภาพทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย / วิวัฒน์ชัย อัตถากร, บรรณาธิการ.

by วิวัฒน์ชัย อัตถากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG187.ท9 บ35 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG187.ท9 บ35 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือพนักงานการเงิน = Guide to cashier / เจริญ เจษฎาวัลย์.

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984) จำกัด, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4027.3 .จ74 (2).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางการเงินกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลต่อความเหลื่อมล้ำทางการเงินของประเทศไทย / โดยวิไลลักษณ์ โชติภาภรณ์.

by วิไลลักษณ์ โชติภาภรณ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG187.ท9 ว63 (2).

ห้องสมุด:
ฝากเงินอย่างไรให้ปลอดภัย [วัสดุบันทึกเสียง] / โดย วีระ ธีรภัทร.

by วีระ ธีระภัทรานนท์.

Material type: Music Music Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540]Availability: Available for reference (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: TG .ว64ฝ62 (2). :

ฝากเงินให้รวย.

by นภพร เรืองสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วงแหวน, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG173.6 .น4 2530 (2).

ห้องสมุด:
ฝากเงินให้รวย.

by นภพร เรืองสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วงแหวน, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG173.6 .น4 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544