ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : รายงานการวิจัย / โดย ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, จรัล ดิษฐาภิชัย, นฤมล ทับจุมพล.

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500- | จรัล ดิษฐาอภิชัย | นฤมล ทับจุมพล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC571 .ล625 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชนไทยและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / จัดทำโดย คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 254/2552 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล / สุรสีห์ โกศลนาวิน.

by สุรสีห์ โกศลนาวิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC571 .ส678 (1).

ห้องสมุด:
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / โดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .ค362 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC571 .ค362 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC571 .ค362 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC571 .ค362 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .ค362 (2).

ห้องสมุด:
แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2550.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, [2545?]Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส6884ผ83 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ส6884ผ83 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส6884ผ83 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส6884ผ83 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส6884ผ83 (2).

ห้องสมุด:
ฐานข้อมูลคณะกรรมการสิทธิมนุษษยชนแห่งชาติ จากรัฐธรรมนูญ 2540 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะผู้จัดทำ สุนี ไชยรส ... [และคนอื่น ๆ].

by สุนี ไชยรส, 2497- | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2550Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG563 (1). :

รายงานผลการวิจัยเรื่องการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / โดย ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์.

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC571 .ล63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC571 .ล63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC571 .ล63 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = The role of National Human Rights Commission, Thailand / เสน์่ห์ จามริก ; [แปลโดย] วีระ สมบูรณ์.

by เสน่ห์ จามริก, 2470- | วีระ สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส7525715บ33 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส7525715บ33 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ; และ, พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460.ก312540ก4 2545 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2460.ก312540ก4 2545 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460.ก312540ก4 2545 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2460.ก312540ก4 2545 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / จัดทำโดย นพนิธิ สุริยะ.

by นพนิธิ สุริยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .น33 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .น33 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460.ก312542ก4 2545 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2460.ก312542ก4 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460.ก312542ก4 2545 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460.ก312542ก4 2545 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
โครงการวิจัยเรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับบทบาทที่เกี่ยวข้องต่อเสรีภาพของประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง.

by กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551 [2008]Other title: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับบทบาทที่เกี่ยวข้องต่อเสรีภาพของประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตย.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC599.ท9 ก443 2551 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2554- [2011]-Availability: Available for reference (16)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG74 2551 (5), Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: CDG74 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG74 2551 (5), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG74 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG74 2551 (1). :

ห้องสมุด:
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546-Availability: Available for loan (54)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ส633 2553-54 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC599.ท9 ส633 2545 (15), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท9 ส633 2551 (13), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ส633 2545 (17), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC599.ท9 ส633 2555 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC599.ท9 ส633 2557 (1).

ห้องสมุด:
ความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนศึกษา ; คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [วีดิทัศน์] / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551?]Other title: แนะนำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ค5557 (1). :

ปัญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย = The problems relating to the procedures of investigation of human rights violations by the National Human Rights Commission of Thailand / โดย ภิรมย์ ศรีประเสริฐ.

by ภิรมย์ ศรีประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Problems relating to the procedures of investigation of human rights violations by the National Human Rights Commission of Thailand.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC599.ท9 ภ644 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญกับบทเรียนของ กสม. : รวมบทความและบทสัมภาษณ์ สุนี ไชยรส 1 ใน 11 กสม. และอดีต ส.ส.ร. 2540 / บรรณาธิการ จินตนา ณ ระนอง, บุญเกื้อ สมนึก.

by สุนี ไชยรส, 2497- | จินตนา ณ ระนอง | บุญเกื้อ สมนึก | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ส7364 2552 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ส7364 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544