ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kān prưksā hārư̄ sāthārana (Public consultation) : nǣokhit prasopkān læ khō̜sanœ̄ rūpbǣp samrap kānrapfang khwāmkhithen tām māttrā 77 khō̜ng ratthammanūn / การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public consultation) : แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอรูปแบบสำหรับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ / สติธร ธนานิธิโชติ.

Satithō̜n Thanānithichōt. Sathāban Phrapokklao. by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Available for loan (6)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3220 .ส363 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3220 .ส363 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3220 .ส363 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3220 .ส363 2562 (2).

ห้องสมุด:
Ratthaprasāsanasāt : thritsadī læ nǣo kānsưksā (Khō̜.Sō̜. 1970- Khō̜.Sō̜. 1980) / รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. 1970- ค.ศ. 1980) / พิทยา บวรวัฒนา.

Phitthayā Bō̜wō̜nwatthanā, by พิทยา บวรวัฒนา, 2493-2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Edition: Phim khrang thī 11. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphimhǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2547 [2004] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 [2004]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .พ5711 2547 (1).

ห้องสมุด:
Nayōbāi sāthārana khō̜ng prachāchon = People public policy / นโยบายสาธารณะของประชาชน = People public policy / สถาพร เริงธรรม.

Sataporn Roengtam, Khon Kaen University. Department of Public Administration. by สถาพร เริงธรรม, 2510- | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Khō̜n Kǣn : Sākhā Wichā Ratthaprasāsanasāt Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2560 [2017] Publication: ขอนแก่น : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 [2017]Other title: People public policy.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ส36 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Thō̜trahat nayōbāi sāthārana læ kānwāngphǣn : khrư̄angmư̄ wikhro̜ samrap satawat thī 21 = Decoding public policy and planning : analytical tools for the 21st century / ถอดรหัสนโยบายสาธารณะและการวางแผน : เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับศตวรรษที่ 21 = Decoding public policy and planning : analytical tools for the 21st century / ปิยะพงษ์ บุษบงก์.

Piyapong Butsabong. Mahāwitthayālai Mahāsānrakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Khrōngkān Phalit Tamrā ... by ปิยะพงษ์ บุษบงก์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Mahā Sārakhrām : Khrōngkān Phalit Tamrā ... Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahāsānrakhām, 2561 [2018] Publication: มหาสารคาม : โครงการผลิตตำราฯ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561 [2018]Other title: Decoding public policy and planning : analytical tools for the 21st century.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Lak ratthaprasāsanasāt / หลักรัฐประศาสนศาสตร์ / ไพรวัลย์ เคนพรม.

Phraiwan Khēnphrom. by ไพรวัลย์ เคนพรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .พ93 2558 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544