ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 214 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กรณีศึกษา ความเหมาะสมของการใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในการผลิตปาล์มดีเซลเพื่อการพาณิชย์ = Case study on the suitability of refined palm oil in the production of commercial palm diesel / โดย อิศรา ชินสว่างวัฒนกุล.

by อิศรา ชินสว่างวัฒนกุล, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TP684.น6 อ654 (1).

ห้องสมุด:
น้ำมัน! / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9576.ท92 น64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD9576.ท92 น64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9576.ท92 น64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9576.ท92 น64 (3).

ห้องสมุด:
ปาล์มน้ำมัน / กองวิจัยสินค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

by กองวิจัยสินค้าและการตลาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ป644 (1).

ห้องสมุด:
ภาวะการผลิตและการส่งออกน้ำมันละหุ่ง ปี 2529 และประมาณการ ปี 2530 / ภาศินี ปริสุทธิญาณ.

by ภาศินี ปริสุทธิญาณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรม กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2529Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9235.ล6 ภ65 (1).

ห้องสมุด:
ทุกส่วนของปาล์มน้ำมันล้วนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันปาล์มจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม / บรรณาธิการ นิรันดร์ สุมาลี.

by นิรันดร์ สุมาลี | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB299.ป6 ท72 2556 (2).

ห้องสมุด:
นโยบายราคาน้ำมันลอยตัว / โดย ศิลป์ชัย ปวงละคร.

by ศิลป์ชัย ปวงละคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการปริญญาโทสาขาการปกครองสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9579.น63ท9 ศ653 (1).

ห้องสมุด:
สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง : ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9576.ท92 ส36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9576.ท92 ส36 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9576.ท92 ส36 (2).

ห้องสมุด:
น้ำมันพืช โดย หน่วยการอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, [2527]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9490.ท92 ธ3 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9490.ท92 ธ3 (1).

ห้องสมุด:
ตลาดน้ำมันหลังราคาลอยตัว "ใครได้ประโยชน์กันแน่" / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ต463 (1).

ห้องสมุด:
อนาคตปาล์มน้ำมันไทยในเขตการค้าเสรีอาเซียน / สินาด โสมขันเงิน, จุฑาทิพย์ อยู่ยอด.

by สินาด โสมขันเงิน | จุฑาทิพย์ อยู่ยอด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2536Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9490.5.ป6 ส63 (2).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่อง น้ำมันปาล์มและการนำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม / โดย ทรงศรี สนธิทรัพย์.

by ทรงศรี สนธิทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9490.5.ป63 ท43 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9490.5.ป63 ท43 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมน้ำมันพืชครั้งที่ 1.

by สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9490.ท92 ว64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9490.ท92 ว64 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมน้ำมันพืชไทย (Thai vegetable-oil industry).

by วารุณี ศศิวงศ์ภักดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9490.ท92 ว6 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมน้ำมันพืช / สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง, ฐิติมา ทรงสกุล.

by สุวัศน์ เศรษฐบุญสร้าง | ฐิติมา ทรงสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประกาศไทย, 2535Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9490.ท92 ส68 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการขึ้นราคาน้ำมันต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดย ฝ่ายปัจจัยผลผลิต.

by กองบัญชีประชาชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2522Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9560.4 .ส6 (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนแบบคาบเพื่อการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง ในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช เพื่อผลกำไรสูงสุด ภายใต้สภาวะปัจจุบันในประเทศไทย.

by เกษมสุข สุรวิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2519Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9220 .ก7 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มในประเทศไทย = A study of technical efficiency of palm oil extracting industry in Thailand / รัตนพงษ์ เภาโบรมย์.

by รัตนพงษ์ เภาโบรมย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9490.5.ป643ท9 ร63 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายการผลิตถั่วเหลืองและพืชน้ำมันอื่น / ศึกษาโดย นายประการ วีรกุล, ดุจเดือน ศศะนาวิน.

by ประการ วีรกุล | ดุจเดือน ศศะนาวิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9259.พ7 ป4 (1).

ห้องสมุด:
การลักลอบนำเข้าน้ำมันทางทะเล : ปัญหาและมาตรการ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / คณะวิจัย ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ... [และคนอื่นๆ].

by ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9579.ด63 ก64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544