ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 267 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนาระบบราชการไทย = Development of the Thai bureaucratic system / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ว435 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 ว435 (2).

ห้องสมุด:
องค์กรแบบราชการตายแล้ว = [Bureaucracy is dead] / มานิจ วราภาคย์.

by มานิจ วราภาคย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ม63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .ม63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1358 .ม63 (1).

ห้องสมุด:
ระบบราชการ = Bureaucracy / พิทยา บวรวัฒนา.

by พิทยา บวรวัฒนา, 2493-2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Bureaucracy.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .พ634 2556 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746 .พ634 2556 (1).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544) / ผู้เรียบเรียง วรเดช จันทรศร ... [และคนอื่นๆ].

by วรเดช จันทรศร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ผ88 2541 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ผ88 2541 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ผ88 2541 (1).

ห้องสมุด:
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) / คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.).

by คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภารกิจการเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.ร.พ.), 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ผ884 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ผ884 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ผ884 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต / สมาน รังสิโยกฤษฏ์.

by สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2546Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ส463 2546 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) / คณะผู้จัดทำ นครเขตต์ สุทธปรีดา ... [และคนอื่นๆ].

by นครเขตต์ สุทธปรีดา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2551] [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ผ8841 2551 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547?]Availability: Available for reference (1)Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG1129 (1). :

แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544) / ผู้เรียบเรียง วรเดช จันทรศร ... [และคนอื่นๆ].

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ผ88 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ราชการยุคใหม่ กับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองเทพ เคลือบพณิชกุล, กำพล วันทา, ปริญญา อรจิราพงศ์.

by กองเทพ เคลือบพณิชกุล | กำพล วันทา, 2500- | ปริญญา อรจิราพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2546Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ก523 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ก523 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ก523 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ก523 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ก523 (3).

ห้องสมุด:
บทบาทใหม่ของราชการไทย : ในบริบทของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน = New role of Thai bureaucratic system : in the context of constitution / เชาวนะ ไตรมาศ.

by เชาวนะ ไตรมาศ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช785บ33 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน / ทศพร ศิริสัมพันธ์.

by ทศพร ศิริสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ท645ย73 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ท645ย73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ท645ย73 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
โครงสร้างใหม่การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน (โดยไม่ต้องเพิ่มอัตรากำลัง) / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2543Other title: โครงสร้างใหม่การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ต้องเพิ่มกำลังคน.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค317ค492 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต / สมาน รังสิโยกฤษฏ์.

by สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2543Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ส463 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ส463 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ส463 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ส463 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการพัฒนาระบบราชการประจำปีงบประมาณ / โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.).

by คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2547?]-Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ร65 2547 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ร65 2559 (1).

ห้องสมุด:
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1ป26 2540-43 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1ป26 2540-43 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550- [2007-]Availability: Available for loan (18)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ร6246 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ร6246 2549 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ร6246 2550 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2012 507683 (4).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คู่มือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 / คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2538Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ส547 2537 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544