ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 442 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เศรษฐศาตร์รัฐวิสาหกิจ = Economic of public enterprise / อร วีระสัย.

by อร วีระสัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3856 .อ4 2531 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD3856 .อ4 2531 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3856 .อ4 2531 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับรัฐวิสาหกิจไทย / พิพัฒน์ ไทยอารี

by พิพัฒน์ ไทยอารี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .พ66 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4300.57 .พ66 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4300.57 .พ66 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .พ66 (2).

ห้องสมุด:
รัฐวิสาหกิจไทย.

by เกศินี หงสนันทน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2517Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4325.7 .ก7 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4325.7 .ก7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4325.7 .ก7 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รวมบทความกลยุทธการลดผลกระทบด้านแรงงานเพื่อดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. สถานศึกษาและวิจัยรัฐวิสาหกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3845.4 .จ725 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3845.4 .จ725 (2).

ห้องสมุด:
ภาพรวมและประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับนโยบายรัฐวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2527-2529.

by สุวรรณี ศักดิ์กำจร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถานศึกษาและวิจัยรัฐวิสาหกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 516/30 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 516/30 (1).

ห้องสมุด:
สถานการณ์รัฐวิสาหกิจในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน.

by อิสระ สุวรรณบล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์รัฐวิสาหกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4283 .อ6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4283 .อ6 (3).

ห้องสมุด:
รายงานการวิเคราะห์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล ของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ประจำปี 2523 โดย ฝ่ายค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. กองวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4325.5 .ส6 (2).

ห้องสมุด:
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatisation) โดย สถานศึกษาและวิจัยรัฐวิสาหกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. สถานศึกษาและวิจัยรัฐวิสาหกิจ | ธนาคารกรุงเทพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .จ7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4300.57 .จ7 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4300.57 .จ7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .จ7 (2).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่อง รูปแบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ.

by จิรรัตน์ สังข์แก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. ศูนย์วิจัยธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .จ65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .จ65 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย.

by ไพศาล เล็กอุทัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์รัฐวิสาหกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4325.8 .พ9 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4325.8 .พ9 (3).

ห้องสมุด:
สำรวจความรู้รัฐวิสาหกิจไทย.

by ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, ต. 2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์รัฐวิสาหกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4325.7 .ก9 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4325.7 .ก9 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รัฐสาหกิจ : โครงการสร้างการบริหาร และนโยบาย.

by พิพัฒน์ ไทยอารี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. สถานศึกษาและวิจัยรัฐวิสาหกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันศึกษาและวิจัยรัฐวิสาหกิจ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .พ55 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4300.57 .พ55 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .พ55 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การจัดองค์การรัฐวิสาหกิจ 2513.

by เชวง เรียงสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2513Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4325.7 .ช7 (3).

ห้องสมุด:
รัฐวิสาหกิจ.

by ไพศาล ชัยมงคล, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2519Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD4325.7 .พ9 2519 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4325.7 .พ9 2519 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4325.7 .พ9 2519 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รารงานวิจัยเรื่องรัฐวิสาหกิจ : ความรู้ ทัศนคติ และการจำแนกหมวดหมู่ โดย เสาวณีย์ สิชฌวัฒน์ และ วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์.

by เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์ | วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4325.7 .ส75 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4325.7 .ส75 (2).

ห้องสมุด:
รัฐวิสาหกิจไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม | เจษฎา โลหอุ่นจิตร | มนูญ พาหิระ | เยาวเรศ ทับพันธุ์ | พิบูลย์ ลิมประภัทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3845 .ธ4 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3845 .ธ4 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย โดย บดี จุณนานนท์ และคนอื่นๆ.

by บดี จุณนานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2505Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544