ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 47 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คดีประวัติศาสตร์คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึ้นเงินเดือนตัวเอง / นิธิ ศรีนาราง รวบรวม[และเรียบเรียง].

by นิธิ ศรีนาราง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อธิศปวีณ, [2548?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT46.ป52 น63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT46.ป52 น63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT46.ป52 น63 (2).

ห้องสมุด:
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ป.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กองวิจัยและวางแผน | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525-Availability: Available for loan (32)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: J681.ส25 ป5 2550 (7), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: J681.ส25 ป5 2551 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: J681.ส25 ป5 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: J681.ส25 ป5 2535 (13), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: J681.ส25 ป5 2551 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC J 2011 194978 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: J681.ส25 ป5 2557 (3).

ห้องสมุด:
คำพิพากษาศาลฎีกาฯ คดี ป.ป.ช. ขึ้นเงินเดือนตัวเอง (ฉบับสมบูรณ์) / บุญร่วม เทียมจันทร์ รวบรวม[และเรียบเรียง].

by บุญร่วม เทียมจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT46.ป52 บ724 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT46.ป52 บ724 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT46.ป52 บ724 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT46.ป52 บ724 (2).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. / ประหยัด พวงจำปา.

Prayat Puangjumpa, Witthayālai Kānyuttitham. by ประหยัด พวงจำปา, 2506- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Strategy on capacity building for ONACC's Officials.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ป465 2554 (1).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับพิเศษ) เรื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ / ดำเนินการจัดทำโดย สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT41.ท62 ค6555 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT41.ท62 ค6555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2002 396635 V. 1 (2).

ห้องสมุด:
การควบคุมบังคับบัญชาในสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) โดย สร้อยตระกูล ติวยานนท์ อรรถมานะ.

by สร้อยตระกูล อรรถมานะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การฉ้อราษฎร์บังหลวง จัดทำโดย เสริมศักดิ์ เทพาคำ และคนอื่นๆ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2520Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55 ฉ42 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55 ฉ42 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55 ฉ42 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55 ฉ42 (1).

ห้องสมุด:
ล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน / คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2551Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ล638 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ล638 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ล638 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ล638 (2).

ห้องสมุด:
สารคดีสั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "1 นาทีกับ ป.ป.ช." / คณะผู้จัดทำ วันชัย วงษ์ซิ้ม ... [และคนอื่นๆ].

by วันชัย วงษ์ซิ้ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2549Other title: หนึ่งนาทีกับ ป.ป.ช. | 1 นาทีกับ ป.ป.ช..Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4516 .ส64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส64 (3). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส628 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ส628 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมาย ประกาศ และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / [รวบรวมโดย] สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ช.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2543Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516.ก28 2543 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย.

by พิชิต มกรเสน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วิทยาลัยการทัพบก, 2523Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ62 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การบรรลุเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ ป.ป.ช. ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ / คณะผู้วิจัย ศิริรัตน์ วสุวัต ... [และคนอื่นๆ].

by ศิริรัตน์ วสุวัต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ก94 (2).

ห้องสมุด:
3 คดีประวัติศาสตร์ / วิเชียร วิริยะประสิทธิ์ รวบรวม.

by วิเชียร วิริยะประสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548Availability: Available for loan (26)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2840.ก49 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2840.ก49 2548 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2840.ก49 2548 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2840.ก49 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2840.ก49 2548 (18).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544