ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 334 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การใช้สิทธิทางศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 วรรค 2 และ วรรค 3 / โดย บุญชัย วสุนธรา.

by บุญชัย วสุนธรา, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Exercising of rights through the court to protect rights and liberties under the Constitution B.E. 2550 section 28 clause 2 and clause 3.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .บ722 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิชุมชนในฐานะของกฎหมายชาวบ้าน / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ.

by บรรเจิด สิงคะเนติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .บ439 2556 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การยกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3240 .บ725 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3240 .บ725 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3240 .บ725 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ศาล-- หลักประกันความสุขตามพระบรมราโชวาท : บทความกฎหมายเกี่ยวกับศาลและสิทธิเสรีภาพของประชาชน / สราวุธ เบญจกุล ; รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

by สราวุธ เบญจกุล | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ส465 2554 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ส465 2554 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส43285ส63 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ส43285ส63 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส43285ส63 (6).

ห้องสมุด:
คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน / โดย คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ค357 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ค357 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ค357 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ค357 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายคุ้มสิทธิอิสรภาพ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2111 .ร72 (2).

ห้องสมุด:
การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ.

by บรรเจิด สิงคะเนติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ก๊อบปี้ (ประเทศไทย), 2551Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .บ437 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .บ437 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .บ437 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .บ437 (4).

ห้องสมุด:
ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาชาติไทย : ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / ลิขิต ธีรเวคิน.

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ล62 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ล62 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ล62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ล62 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน / โดย คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ค357 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ค357 2548 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2460 .ค357 2548 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ค357 2548 (2).

ห้องสมุด:
การใช้สิทธิโดยสุจริต = The exercise of rights with good faith / เรือโท สุจิต ปัญญาพฤกษ์.

by สุจิต ปัญญาพฤกษ์, 2514-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพโรจน์ พลเพชร ... [และคนอื่นๆ].

by ไพโรจน์ พลเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ส63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ส63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ส63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ส63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ส63 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
การคุมขังโดยมิชอบ : ศาลกับการพิทักษ์เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ / วิชัย วิวิตเสวี.

by วิชัย วิวิตเสวี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, 2541Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ = The legal process and the role of the Constitutional Court in protecting citizen's constitutional rights and liberties / วุฒิชัย จิตตานุ.

by วุฒิชัย จิตตานุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549Other title: Legal process and the role of the Constitutional Court in protecting citizen's constitutional rights and liberties.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3370 .ว736 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3370 .ว736 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ / บุญโชค เจียมวิริยะ.

by คมสัน ศุภลักษณ์ศึกษากร, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT78.ป4 ค43 2539 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คู่มือประชาชนคนไทยต้องรู้ / บริษัท สารสาร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด.

by บริษัทสารสารมาร์เก็ตติ้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คู่คิด, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT78.ป4 ค74 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการสำหรับใช้ประจำบ้าน / บุญโชค เจียมวิริยะ รวบรวมและเรียบเรียง.

by คมสัน ศุภลักษณ์ศึกษากร, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสื่อเกลียวเชือก จำกัด, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT78.ป4 ค43 (2).

ห้องสมุด:
สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองบุคคล ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ / รวบรวมโดย คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สำนักพิมพ์ ภูมิปัญญา จำกัด, 2542Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ค363 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ค363 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ค363 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ค363 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544