ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั้นสื่อออนไลน์ด้วยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย / โดย คณะวิจัย "ผลกระทบจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น" ; คณะวิจัย สาวิตรี สุขศรี หัวหน้าโครงการ, ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา.

by สาวิตรี สุขศรี | ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ | อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา | โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, [2553] [2010]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 021/2555 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 021/2555 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี deep linking = Problems on Internet linking : deep linking / โดย ธัญลักษณ์ ฮั่นตระกูล.

by ธัญลักษณ์ ฮั่นตระกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K564.ค54 ธ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K564.ค54 ธ62 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายไซเบอร์ = Cyber laws : รอบรู้เรื่องกฎหมายบนอินเทอร์เน็ต / ชวลิต อัตถศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชวลิต อัตถศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ก25 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ก25 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ก25 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ก25 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล / โดย นิณณยา ผลอนันต์.

by นิณณยา ผลอนันต์, 2525-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Laws relating to internet protocol television (IPTV) business.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4339 .น633 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ผลกระทบของเกมออนไลน์ที่มีต่อสังคมไทย : มุมมองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = Impact of online games in Thai society : private international law aspects / โดย ขวัญใจ สุชาติพงศ์กุล.

by ขวัญใจ สุชาติพงศ์กุล, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K564.ค54 ข562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K564.ค54 ข562 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดในการจัดการหมิ่นประมาทบนอินเตอร์เน็ตของผู้ประกอบการเว็บบอร์ดในสังคมไทย = The concept of defamation responsibility of webmaster concerning webboard in Thai society : management by law and policy / โดย ภัทราภรณ์ โกมลวัจนะ.

by ภัทราภรณ์ โกมลวัจนะ, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Concept of defamation responsibility of webmaster concerning webboard in Thai society : management by law and policy.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3510.5 .ภ634 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3510.5 .ภ634 (1).

ห้องสมุด:
การขายทอดตลาด = Sale by auction / โดย วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์.

by วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Sale by auction.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT926 .ว633 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT926 .ว633 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายสำหรับบริการอินเตอร์เนทในประเทศไทย = Legal framwork for regulating Internet in Thailand : กรอบ ข้อเสนอแนะ และการควบคุมดูแล การให้บริการ / คณะผู้วิจัย เลอสรร ธนสุกาญจน์, จิตตภัทร เครือวรรณ์, สุธรรม อยู่ในธรรม.

by เลอสรร ธนสุกาญจน์ | จิตตภัทร เครือวรรณ์ | สุธรรม อยู่ในธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ล75 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ล75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ล75 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT80.ค53 ล75 (1).

ห้องสมุด:
ธุรกิจการให้บริการการศึกษาในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต : มุมมองทางกฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศ = E-learning business in Thai Society : international law and policy aspects / โดย รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา.

by รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: E-learning business in Thai Society : international law and policy aspects.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K564.ค54 ร724 (1).

ห้องสมุด:
ความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต = Civil liability of Internet service providers / โดย เกษราภรณ์ เสงี่ยม.

by เกษราภรณ์ เสงี่ยม, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Civil liability of Internet service providers.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4305 .ก754 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4305 .ก754 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4305 .ก754 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4305 .ก754 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาสัมฤทธิผลของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / วิทวัส บุญญสถิตย์.

by วิทวัส บุญญสถิตย์, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Study of the achievement of the act of "the Penalty of Computre [i.e. Computer] Activity 2550 B.E. in Thailand".Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทำอย่างไรได้บ้างกับปัญหา-- ภาพลามกและการล่อลวงบนอินเทอร์เน็ต / รวบรวมและเรียบเรียงโดย พิธุมา พันธุ์ทวี, ศรีดา ตันทะอธิพานิช, สุจินดา สุขุม.

by พิธุมา พันธุ์ทวี | ศรีดา ตันทะอธิพานิช | สุจินดา สุขุม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.), 2543Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6773.3.ท9 พ62 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV6773.3.ท9 พ62 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HV6773.3.ท9 พ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6773.3.ท9 พ62 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คู่มือปฏิบัติงานการขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) / โดย นุชรินทร์ ชลูดดง.

by นุชรินทร์ ชลูดดง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กองการเจ้าหน้าที่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7222.55 .น72 2552 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7222.55 .น72 2552 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนสำหรับประเทศไทย : รายงานผลการศึกษา / สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK5105.875.อ63 น493 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TK5105.875.อ63 น493 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
มาตรการของรัฐไทยในการจัดการปัญหาเรื่องความมั่นคงของมนุษย์บนอินเตอร์เน็ต = State management in human security on Internet / โดย สุดารัตน์ แก้วงาม.

by สุดารัตน์ แก้วงาม, 2515-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ส736 (1).

ห้องสมุด:
การกำกับดูแลสื่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทย / ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน.

by ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ภ637 (1).

ห้องสมุด:
Cyber law กฎหมายกับอินเตอร์เน็ต / ผู้เขียน ชวลิต อัตถศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชวลิต อัตถศาสตร์ | วศิน เพิ่มทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ซ93 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ซ93 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ซ93 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT80.ค53 ซ93 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต / พันธุ์สยาม ห้วยแก้ว.

by พันธุ์สยาม ห้วยแก้ว, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2551?]Other title: Liability of Internet service provider for copyright infringement.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544