ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 75 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการวิจัยเรื่องสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชนบทไทย พ.ศ. 2523-2532 / ศึกษาโดย คณะกรรมกาธิการสวัสดิการสังคมและการแรงงาน วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2523Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.565 .ร645 (1).

ห้องสมุด:
หมู่บ้านชนบทไทย / ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทย กองวิชาการและแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน.

by กรมการพัฒนาชุมชน. ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2534-Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT431 .ห47 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HT 2011 207175 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HT431 .ห47 2548 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HT431 .ห47 2535 (6). Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG329 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG329 2550 (2).

ห้องสมุด:
ช่องว่างของความเข้าใจต่อภาคเกษตรและชนบทไทย / สุขุม อัตวาวุฒิชัย, ประยงค์ เนตยารักษ์ ; ดำเนินรายการ ปัทมาวดี ซูซูกิ.

by สุขุม อัตวาวุฒิชัย | ประยงค์ เนตยารักษ์ | ปัทมาวดี ซูซูกิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2554 [2011]Availability: Available for loan (9)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 076/2555 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 076/2555 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2011 578351 (1).

ห้องสมุด:
ทางเดินของชาวนาไทย : บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง โดย ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และ จำรัส ม่วงยาม.

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ | จำรัส ม่วงยาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ดอกหญ้า, 2521Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1513 .ป4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1513 .ป4 (3).

ห้องสมุด:
วิถีชนบท : ถิ่นฐานจิตวิญญาณ และภูมิปัญญาของพื้นถิ่นไทย = Phenomenology of cultural landscape in rural Thailand / เปรื่อง เปลี่ยนสายสืบ.

by เปรื่อง เปลี่ยนสายสืบ, 2475-2543.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TR820.5 .ป74 (2).

ห้องสมุด:
ความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็งของชุมชนชนบทไทย : กรณีศึกษา / กฤษณพงษ์ จุฑะกนก.

by กฤษณพงษ์ จุฑะกนก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก453ค45 (1).

ห้องสมุด:
ทางเดินของชาวนาไทย ; บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง โดย ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และ จำรัส ม่วงยาม.

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ | จำรัส ม่วงยาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์สมประสงค์, 2522Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1513 .ป4 2522 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1513 .ป4 2522 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1513 .ป4 2522 (2).

ห้องสมุด:
พลวัตไทย : มุมมองจากเศรษฐศาสตร์การเมือง / ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ บรรณาธิการ.

by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Edition: รวมเล่มพิมพ์ครั้ง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB51 .พ45 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB51 .พ45 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB51 .พ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB51 .พ45 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB51 .พ45 (3).

ห้องสมุด:
บรรณนิทัศน์เอกสารทางวิชาการ ของศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น / จัดทำโดย ปรีชา อุยตระกูล ... [และคนอื่นๆ].

by ปรีชา อุยตระกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครราชสีมา] : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2530-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z3236 .บ35 (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การพึ่งตนเอง.

by สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2538Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 ก46 (1).

ห้องสมุด:
รากฐานแห่งชีวิต : วัฒนธรรมชนบทกับการพัฒนา / สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์.

by สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หมู่บ้าน, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.พ6 ส675 (1).

ห้องสมุด:
10 ปี ชนบทไทย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ส6526 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 ส6526 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาสถานภาพชนบทไทย พ.ศ. 2534 / คณะผู้จัดทำ กิรศักดิ์ จันทรจริสวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

by กิรศักดิ์ จันทรจรัสวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ร66 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบชุมชนระดับรองในการพัฒนาภาค = Low order center role in regional development / อุทิศ ขาวเธียร ... [และคนอื่นๆ].

by อุทิศ ขาวเธียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการประชากรกับการพัฒนา สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กองวางแผนประชากรและกำลังคน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2524Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ค95 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการจัดรูปที่ดินต่อเศรษฐกิจและสังคมชนบท.

by ประเสริฐ วิทยารัฐ, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1481.ท9 ป4 (2).

ห้องสมุด:
สังคมชนบทไทย (Rural Thai society) โดย ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง และคนอื่นๆ.

by ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการการศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .ป4 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.565 .ป4 (2).

ห้องสมุด:
ชนบทไทย ; รวมบทความเกี่ยวกับชนบทไทย.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่การพัฒนา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2520-Availability: Available for loan (30)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 ส55 2520 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN750.92.พ6 ส55 2523 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN750.92.พ6 ส55 2520 (21).

ห้องสมุด:
ปัญหาวิกฤติด้านชนบทสู่--ทางรอด / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หมู่บ้าน, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ป388 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 ป388 (2).

ห้องสมุด:
แนวความคิดบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทไทย / ธวัช มกรพงศ์.

by ธวัช มกรพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ธ55 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.พ6 ธ55 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544