ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 105 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ (The development of legislative capabilities in Thailand)

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิ คอนราด อาเด็นเนาว์, 2529Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.9.พ6 ช6 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747.9.พ6 ช6 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา = Office of Ombudsman / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1525.ผ67 ธ6515 (1).

ห้องสมุด:
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / คัมภีร์ ดิษฐากรณ์.

by คัมภีร์ ดิษฐากรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2760 .ค644 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาสถานะ และอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / โดย สิริยา พรหมราชยศ.

by สิริยา พรหมราชยศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Problems of legal status and authority of ombudsman under the Constitution of the Kingdom of Thailand.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2760 .ส646 (1).

ห้องสมุด:
พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชน ณ เมรุท้องสนามหลวง 14 ตุลาคม 2517.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2517Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก1 พ43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 พ43 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 พ43 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1745.ก1 พ43 (3).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการการเมืองไทย = Evolution of Thai politios / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สาขาวิชา, 2532Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ส676 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ส676 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 ส676 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2760.ก292542ก52 2542 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2760.ก292542ก52 2542 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2760.ก292542ก52 2542 (1).

ห้องสมุด:
สังคมการเมืองไทย / ลิขิต ธีรเวคิน.

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ 30 ปี คณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ล64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 ล64 (2).

ห้องสมุด:
ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม = [Ombudsman and social fairness enhancement] / โดย เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม.

by เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม, 2496- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550 [2007]Other title: Ombudsman and social fairness enhancement.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2760 .ฉ746 2550 (1).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการการเมืองปกครองไทย / ลิขิต ธีรเวคิน.

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1741.ก2 ล66 2535 (1).

ห้องสมุด:
อุปสรรคที่มีต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาจากชุมนุมมุสลิมกลุ่มหนึ่งในภาคใต้.

by สุทธิพงศ์ พรหมไพจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ส7 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 / จัดทำโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2760.ก312542ก4 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2760.ก312542ก4 2543 (4).

ห้องสมุด:
7 ปีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ตัวอย่างผลงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียน / ผู้จัดทำ ปรีดา เวทยาวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ปรีดา เวทยาวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยและวิชาการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, 2550Other title: เจ็ดปีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ตัวอย่างผลงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียน | ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ตัวอย่างผลงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียน.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ68 ก13 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ68 ก13 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ผ68 ก13 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55ผ68 ก13 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ68 ก13 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ผ68 ก13 (1).

ห้องสมุด:
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2544 [2001]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 045/2555 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 045/2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 045/2555 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ.

by สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2518Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1747 .ส6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747 .ส6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747 .ส6 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ผู้ตรวจการรัฐสภา = Ombudsman, parliamentary commissioner / ชัยอนันต์ สมุทวณิช, เกศินี หงสนันท์, บุรีรักข์ นามวัฒน์.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487- | เกศินี หงสนันทน์ | บุรีรักข์ นามวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2517Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1525.ผ67 ช64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544