ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 40 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง , (Radio programming)"   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2530 . 2 เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1991.77.ก1 ส68] (2),

ห้องสมุด:
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง = , Radio administration /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2530 . 3 เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HE8699.ท9 ส7] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HE8699.ท9 ส7] (3),

ห้องสมุด:
การบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ = , Television administration /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2530 . 2 เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HE8689.6.ท9 ส7] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HE8689.6.ท9 ส7] (1),

ห้องสมุด:
การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง / โดย วัชราภรณ์ จันทร์พุฒิพงศ์. การพิมพ์: นครสวรรค์ : ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2547 . ก-ข, 89 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HE8694 .ว624] (1),

ห้องสมุด:
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง / โดย บุญเกื้อ ควรหาเวช, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตเอกสารและตำรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน, 2533 . 288 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1991.75 .บ74] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1991.75 .บ74] (1),

ห้องสมุด:
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุศึกษาและวิทยุโรงเรียน / โดย บุญเกื้อ ควรหาเวช, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542 . 267 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1991.75 .บ74 2542] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1991.75 .บ74 2542] (2),

ห้องสมุด:
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น / โดย ศุภางค์ นันตา. การพิมพ์: มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 . 228 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1991.75 .ศ74] (2),

ห้องสมุด:
การศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนต่อการศึกษาของชาวบ้าน, สภาพปัจจุบันของสื่อมวลชน.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2522 . 55 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [P92.ท9 ส62] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [P92.ท9 ส62] (2),

ห้องสมุด:
การสัมมนาแห่งชาติว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรื่องการส่งเสริมให้รายการมีคุณค่า ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมบางแสน ชลบุรี 22-26 พฤษภาคม 2515.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2515 . 2 เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HE8693 .ศ6] (2),

ห้องสมุด:
การสำรวจผู้ฟังและผลการรับฟังวิทยุจุฬาฯ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2521) /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : 2521 . 156 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HE8699.ท9 จ7] (1),

ห้องสมุด:
คลื่นใต้ 'น้ำ' 3.9G / โดย วินเนอร์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : NetBook, 2554 . 191 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HE8390.55 .ว635 2554] (2),

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ , (Introduction to radio and television).   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2528 . 2 เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HE8689.4 .ส7] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HE8689.4 .ส7] (3),

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ = , Introduction to radio and television /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 . 2 เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HE8689.4 .ส7 2545] (2),

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานการสื่อสารมวลชน. โดย สมภพ โรจนพันธ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, บรรณกิจ, 2523 . 208 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [P90 .ส43] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [P90 .ส43] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455