ผลการค้นหาของคุณมี 12 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การกระจายอำนาจทางการคลัง : , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545 . 4 เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ก595] (6),

ห้องสมุด:
การคลัง. โดย ประพนธ์ บุนนาค. การพิมพ์: พระนคร, โรงพิมพ์เจริญสิน, 2504 . 282 หน้า รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
การคลังประเทศกำลังพัฒนา , (Public finance in developing countries). โดย สุนทร ราชวงศ์ศึก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523 . 347 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ192 .ส7] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ192 .ส7] (2),

ห้องสมุด:
การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ = , Fiscal administration and budgetary process / โดย พูนศรี สงวนชีพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525 . 2 เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 พ7 2525] (1),

ห้องสมุด:
การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ = , Fiscal administration and budgetary process / โดย พูนศรี สงวนชีพ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527 . 512 หน้า. | 2 เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 พ7 2527] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ191.ท92 พ7 2527] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 พ7 2527] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HJ191.ท92 พ7 2527] (1),

ห้องสมุด:
คู่มือรัฐประศาสนศาสตร์ โดย สุชาติ ผิวงาม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, พี เอส พี กรุ๊ป, 2528 . 273 หน้า. , ฉ.4 ใช้ชื่อเรื่อง: คู่มือรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JF1358 .ส74 2528] (2),

ห้องสมุด:
ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน = , Financial markets and institutions and monetary policy /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2534 . 2 เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HG226 .ต46] (4), Pridi Banomyong Library General Stacks [HG226 .ต46] (4),

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง , (Fiscal theory and policy) โดย สุนทร ราชวงศ์ศึก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522 . 313 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ส7] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ191.ท92 ส7] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ส7] (2),

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง = , Fiscal theory and policy / โดย สุนทร ราชวงศ์ศึก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529 . 279 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ส7 2529] (1),

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ , (Public economics).   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2528 . 2 เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ส68] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ส68] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HJ191.ท92 ส68] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455