ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 54 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายการคลัง. โดย ทวี ตะเวทิกุล. การพิมพ์: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2482 . 202 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
การกระจายอำนาจทางการคลัง : , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545 . 4 เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ก595] (6),

ห้องสมุด:
การคลัง. โดย ประพนธ์ บุนนาค. การพิมพ์: พระนคร, โรงพิมพ์เจริญสิน, 2504 . 282 หน้า รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
การคลัง. โดย จินตมัย อมาตยกุล. การพิมพ์: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรประเสริฐ, 2494 . 254 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HJ191.ท92 จ7] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 จ7] (1),

ห้องสมุด:
การคลัง , (Public finance) โดย ไกรศรี จาติกวณิช. การพิมพ์: พระนคร, การพิมพ์ไชวัฒน์, 2505 . 150 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ก9 2505] (2),

ห้องสมุด:
การคลัง. โดย อรัญ ธรรมโน, การพิมพ์: พระนคร, การพิมพ์พระนคร, 2507 . 201 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 อ4] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 อ4] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HJ191.ท92 อ4] (1),

ห้องสมุด:
การคลัง , (หัวข้อหลักวิชา, เศรษฐกิจ, และการบริหาร). โดย บุญชนะ อัตถากร, การพิมพ์: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508 . 921 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 บ7 2508] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 บ7 2508] (2),

ห้องสมุด:
การคลัง. โดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์, การพิมพ์: พระนคร, ประมวลมิตร, 2498 . 272 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [336 .ป176] (1),

ห้องสมุด:
การคลัง. โดย อรัญ ธรรมโน, การพิมพ์: พระนคร, การพิมพ์พระนคร, 2507 . 175 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
การคลัง เศรษฐกิจและการบริหาร. โดย บุญชนะ อัตถากร, การพิมพ์: พระนคร, สุทธิสารการพิมพ์, 2503 . 519 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 บ7] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ191.ท92 บ7] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 บ7] (1),

ห้องสมุด:
การคลังประเทศกำลังพัฒนา , (Public finance in developing countries). โดย สุนทร ราชวงศ์ศึก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523 . 347 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ192 .ส7] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ192 .ส7] (2),

ห้องสมุด:
การคลังและงบประมาณ , (Public finance and budgeting).   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2528 . 2 เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ส67] (6), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ191.ท92 ส67] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ส67] (4),

ห้องสมุด:
การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย. โดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529 . 663 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2529] (6), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2529] (3),

ห้องสมุด:
การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย. โดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525 . 459 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ก67] (5), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [HJ191.ท92 ก67] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ก67] (1),

ห้องสมุด:
การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / โดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 . (20), 425 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2538] (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2538] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2538] (2),

ห้องสมุด:
การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / โดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535 . (16), 406 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2535] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2535] (2),

ห้องสมุด:
การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / โดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 . 22, 538 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2546] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2546] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2546] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2546] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2546] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2546] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2546] (6),

ห้องสมุด:
การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / โดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537 . (20), 425 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2537] (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2537] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2537] (2),

ห้องสมุด:
การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / โดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 . 20, 446 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2541] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ก67 2541] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455