ผลการค้นหาของคุณมี 30 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กระบวนการทำงานของ key grip ในภาพยนตร์โฆษณา / โดย อภิณัฐ ทองพันชั่ง. การพิมพ์: [ปทุมธาน] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 44 แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR851 .อ463 2556] (1),

ห้องสมุด:
การถ่ายทำ time lapse landscape ชุด 33.44 / โดย ภาณุภพ ประทุมเวียง. การพิมพ์: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 . ก-ค, 83 แผ่น : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. | สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [TR857 .ภ637 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR857 .ภ637 2555] (1),

ห้องสมุด:
การถ่ายทำภาพยนตร์เสียง / โดย บรรจง โกศัลวัฒน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 . 180 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1995.7 .บ42] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1995.7 .บ42] (2),

ห้องสมุด:
การถ่ายภาพยนตร์เบื้องต้น = , Introduction to cinematography / โดย สมคิด ธีรศิลป์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531 . 194 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TR850 .ส43] (1),

ห้องสมุด:
การผลิตภาพยนตร์การ์ตูนประกอบเพลงเรื่อง Together / โดย นฤมล อุดมไพชยนต์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 . 78 แผ่น : , มีวีดิทัศน์ 1 ตลับประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. | สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1995.8 .น44] (1),

ห้องสมุด:
การผลิตภาพยนตร์โฆษณาด้วยเทคนิคแอนิเมชั่น / โดย ชื่นสุมล อุกฤษฏ์วิริยะ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 . 55, [14] แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TR897.5 .ช735] (1),

ห้องสมุด:
การศึกษาการบริหารตราสินค้าโดยใช้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น : , กรณีศึกษา บริษัท WP / โดย ประพัทธ์ ผ่องสวัสดิ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . viii,115, ก-ซ แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [MGNT HD 2013 643342] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [MGNT HD 2013 643342] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [MGNT HD 2013 643342] (1),

ห้องสมุด:
การสร้าง 2D แอนิเมชัน / โดย ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล. การพิมพ์: ปทุมธานี : บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด, 2555 . 220 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [PHOTO TR 2012 650030] (2),

ห้องสมุด:
ตากล้อง : , A Trip to the Moon Project / โดย นิกร ศรีพงศ์วรกุล. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชา์ภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 . 46, [20] แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TR850 .น62] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR850 .น62] (1),

ห้องสมุด:
ถ่ายภาพยนตร์แผนใหม่ / โดย พยุง จอมพิทักษ์. การพิมพ์: พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2510 . 607 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของผู้ช่วยกล้อง / โดย สิริวัฒน์ สีแสง. การพิมพ์: [ปทุมธานี] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 . [74] แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต (ภาพยนตร์และภาพถ่าย) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR850 .ส646 2554] (1),

ห้องสมุด:
บทบาทและอิทธิพลของหนังแอนิเมติกที่มีต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ / โดย อัญจิดา ศิริบุญญะสุข. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 . 75, [32] แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HF6146.ท9 อ625] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF6146.ท9 อ625] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455