ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 699 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
100 สุดยอดไอเดียการทำพีอาร์ = , 100 great PR ideas / โดย ไบลธ์, จิม. | Blythe, Jim. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552 . x, 222 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HD59 .บ94 2552] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [MGNT HD 2009 568240] (1),

ห้องสมุด:
18 เซียนเขียนให้อ่าน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์, 2552 . 163 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN4784.ป4 .ก125] (1),

ห้องสมุด:
Branding นักการเมือง / โดย เสรี วงษ์มณฑา, | เสรี วงศ์มณฑา, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550 . 240 หน้า. , ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: กลยุทธ์สร้างความโดดเด่นเพื่อเผด็จศึกทุกสนามเลือกตั้ง. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF5415.1255 .ส75 2550] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HF5415.1255 .ส75 2550] (3), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HF5415.1255 .ส75 2550] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5415.1255 .ส75 2550] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5415.1255 .ส75 2550] (3),

ห้องสมุด:
CEO : , PR & image : ยุทธวิธีการสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหารด้วยการจัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ / โดย พจน์ ใจชาญสุขกิจ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค, 2548 . 174 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD38.2 .พ23] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HD38.2 .พ23] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD38.2 .พ23] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD38.2 .พ23] (2),

ห้องสมุด:
Hi-power PR / โดย เปรมศิริ ดิลกปรีชากุล. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2548 . 134 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD59 .ป744] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD59 .ป744] (2),

ห้องสมุด:
SDU สื่อรัฐ กับการเมือง : , เสรีภาพ อิสระและความเป็นธรรม /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท นาริ อินโฟ จำกัด, 2549 . 209 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [JQ1746.ฮ13ป43 อ753] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JQ1746.ฮ13ป43 อ753] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1746.ฮ13ป43 อ753] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1746.ฮ13ป43 อ753] (2),

ห้องสมุด:
กรณีศึกษาการประเมินผลการอบรมอาสาสมัครเยาวชนโครงการประชากรศึกษาและสุขภาพเยาวชน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน. โดย พอ จรรย์จรัสสิน, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524 . 86 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HM263 .พ57] (1),

ห้องสมุด:
กรณีศึกษาเรื่อง การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : , ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งเสริมการส่งออก = An international public relations : a case study of export promotion / โดย ปิยะรัตน์ อ่องลออ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532 . (8), 73 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HM263 .ป655] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HM263 .ป655] (1),

ห้องสมุด:
กระบวนการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารต่อกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ : , กรณีศึกษา bed supperclub / โดย ปวเรศ วงศ์เพชรขาว. การพิมพ์: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 44, [17] แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [MGNT HD 2013 663919] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในความคิดเห็นของนักวิชาการสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ = , Taksin's image-building process in the eyes of sociology/humanities academia and newspapermen / โดย ขวัญชัย รุ่งฟ้าไพศาล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 . 4, 52 แผ่น. , รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HM1221 .ข56] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HM1221 .ข56] (1),

ห้องสมุด:
กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของศาลปกครอง : , ศึกษาในห้วงเวลา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2557 / โดย แสงชัย อัฑฒ์ปภาวิน, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2557 . 12, 397 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [P92.ท9 ส822 2557] (1),

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทัศนคติใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : , นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / โดย เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 . (11), 252 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [HM263 .ย75] (1),

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = , Public relations process carried out by Public Relations Department, Thammasat University / โดย ณัฎจรีย์ อัจฉริยะกุลพร, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 . 6, 103 แผ่น : , รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HD59.6.ท9 ณ625] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD59.6.ท9 ณ625] (1),

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การตลาดแบบครบเครื่องเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงจาก TAC สู่ DTAC / โดย คุ้มพันธ์ ปานนิล. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 . 56 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5415.123 .ค743] (1),

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = , Public relations strategic management of Electricity Generating Authority of Thailand / โดย ชโลมใจ วัฒนสุชาติ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 . 7, 126 แผ่น : , รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HD59.6.ท9 ช494] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD59.6.ท9 ช494] (1),

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การบริหารสื่อสารเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของการประปานครหลวง / โดย พีรยา จีนาพันธุ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 . 6, 101 แผ่น : , รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HD59.6.ท9 พ644 2553] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD59.6.ท9 พ644 2553] (1),

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ = , [ PR strategies] / โดย นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. | นงลักษณ์ สุทธิวัฒน์พันธ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อัลฟ่า พับลิชชิ่ง, 2545 . 215 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HM1221 .น352] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455