ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 22 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังบางเรื่องและผลงานพัฒนาชุมชน.   การพิมพ์: พระนคร, กระทรวงการคลัง, 2505 . 151 หน้า. ภาพประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ1988 .ก2] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ1988 .ก2] (1),

ห้องสมุด:
กองทุนพัฒนาชุมชนเมือง : , รูปแบบและการจัดตั้งที่เหมาะสม = Urban poor community development fund : model and appropriate organizing / โดย จิริกา นุตาลัย. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537 . 90 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [HG4244.655 .จ64] (1),

ห้องสมุด:
การบริหารงานพัฒนาชนบท , (Rural development and administration). โดย ไพรัตน์ เดชะรินทร์, การพิมพ์: ม.ป.ท., ม.ป.ป. . 277 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HN750.92.พ6 พ85] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HN750.92.พ6 พ85] (1),

ห้องสมุด:
การปกครองท้องที่ว่าด้วยพัฒนาการท้องถิ่น. โดย สาย หุตะเจริญ. การพิมพ์: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2502 . 198 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HN750.92.พ6 ส64] (1),

ห้องสมุด:
การประเมินผลกิจกรรมเพิ่มพูนรายได้ของสตรีและเยาวชน ของกรมการพัฒนา ชุมชน, รายงานผลการวิจัย. โดย ลิลี่ โกศัยยานนท์. | ลิลลี่ โกศัยยานนท์ การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529 . (9) 437 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HQ1750.56 .ล6] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HQ1750.56 .ล6] (1),

ห้องสมุด:
การพัฒนาชุมชน , Community development. โดย จีรพรรณ กาญจนะจิตรา. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, ภาควิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526 . 551 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HN750.92.พ6 จ6 2526] (1),

ห้องสมุด:
การพัฒนาชุมชนและวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย บุญศรี แก้วคำศรี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, จตุจักร, 2525 . 196 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HN750.92.พ6 บ75] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HN750.92.พ6 บ75] (2),

ห้องสมุด:
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม / โดย นพพร ทิพวงศ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 . 11, 134 แผ่น : , สารนิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HN700.55.ฮ9พ6 น334] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.55.ฮ9พ6 น334] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HN700.55.ฮ9พ6 น334] (2),

ห้องสมุด:
การวางแผนพัฒนาจังหวัดสมบูรณ์แบบ สาขาการใช้ที่ดินและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (ระบบชุมชน) สำหรับการวางแผนพัฒนาจังหวัด ที่จังหวัดปัตตานี. โดย พรเทพ พิมลเสถียร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, 2523 . 38 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JS251 .พ4] (1),

ห้องสมุด:
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาสภาการฝึกหัดครู สำหรับนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจในงานพัฒนาชุมชน โดย วิไลวรรณ วิทยวิโรจน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2522 . 218 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LC215 .ว6] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LC215 .ว6] (1),

ห้องสมุด:
คำปราศรัยของนายธานินนทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคมพ.ศ. 2520. โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2520 . 24 หน้า รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน = , Community development / โดย วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 . 236 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HN49.พ6 ว44 2554] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HN49.พ6 ว44 2554] (2),

ห้องสมุด:
นโยบายและกลวิธีการพัฒนาชนบท ศึกษาเฉพาะกรณี กรมการพัฒนาชุมชน. โดย เสน่ห์ วัฑฒนาธร, การพิมพ์: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2529 . 9, 2, 309 หน้า. , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.592.พ6 ส78] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HN700.592.พ6 ส78] (1),

ห้องสมุด:
แนวทางการพัฒนาป่าเอกชน-ป่าชุมชนในประเทศไทย / โดย อำนวย คอวนิช, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย, 2527 . 245 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SD387.พ6 อ58] (2),

ห้องสมุด:
บทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 110 บ้านน้ำยอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดย วินัย สมนึก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527 . 126 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LB1568 .ว56] (1),

ห้องสมุด:
ปาฐกถาเรื่องบทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาประเทศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2508. โดย พจน์ สารสิน, การพิมพ์: ม.ป.ท., ม.ป.ป. . 13 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LB3605 .พ2] (1),

ห้องสมุด:
พัฒนาสังคม : , รวมบทความด้านการพัฒนาสังคมขององค์การพัฒนาเอกชน. โดย คมสัน หุตะแพทย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการจัดงาน "สัปดาห์เผยแพร่งานพัฒนาเอกชน", 2527 . 236 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HN750.92.พ6 ค4] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HN750.92.พ6 ค4] (2),

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค บ้านโป่งแดง อ. เมืองตาก จ. ตาก.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2515 . 33 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจวิจัยและประเมินผลโครงการสร้างทางหลวงชนบทและพัฒนาหมู่บ้านที่มีต่อประชาชนตามแผนการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย.   การพิมพ์: (กรุงเทพฯ, ม.ป.ป.) . 14 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ: ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455