ผลการค้นหาของคุณมี 27 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การขยายพันธุ์ไผ่เลี้ยงด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ = , [In vitro culture of Bambusa nana] : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย เยาวพา จิระเกียรติกุล. การพิมพ์: [ปทุมธานี : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 . v, 49 แผ่น : , โครงการย่อยในโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและรวบรวมพันธุ์ไผ่และเทคโนโลยีการผลิตไผ่เลี้ยงเพื่อการเกษตรยั่งยืน. | งานวิจัยนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากงบคลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2550-51. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB317.ผ9 ย753 2552] (2),

ห้องสมุด:
การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ = , In vitro propagation of some medicinal plants : งานวิจัย / โดย เยาวพา จิระเกียรติกุล. การพิมพ์: [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), 2547 . vii, 88 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .ย747] (2),

ห้องสมุด:
การทดสอบหาวิธีการเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์การชักนำรากสะสมอาหารโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการย้ายออกปลูกของปทุมมาพันธุ์ลูกผสมเทพรำลึก (Curcuma parviflora hybrid) = , In vitro shoot multiplication, tuberous root formation and transplantation of curcuma parviflora hybrid / โดย วิชิต แพพูล. การพิมพ์: [ปทุมธานี] : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 . 17, 117 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [SB413.ค7 ว626] (1),

ห้องสมุด:
การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์อ้อยในระดับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร = , Sugarcane mass propagation system improvement for industrial production : ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553 . 3, 41 แผ่น : , ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB231 .ศ464 2553] (1),

ห้องสมุด:
การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอั้วเพื่อการส่งออก = , Improvement of Habenaria and its alliances for export : รายงานการวิจัย / โดย ณัฐา โพธาภรณ์. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553 . ก-ฌ, 92 แผ่น : , ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK495.ก4 ณ636 2553] (1),

ห้องสมุด:
การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก = , Development of virus-free canna for export : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ /   การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553 . 9, 62 หน้า : , งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB764.ท9 .ก643 2553] (1),

ห้องสมุด:
การพัฒนาระบบการผลิตต้นปทุมมาต้นทุนต่ำด้วยการใช้ไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว = , Low-cost Curcuma micropropagation system improvement by means of adapting temporary immersion bioreactor : รายงานการวิจัย /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548 . 88 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB413.ค7 ก64] (1),

ห้องสมุด:
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการปรับปรุงพันธุ์พืช / โดย สมพร ประเสริฐส่งสกุล. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2549 . 3, 127 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. | รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus Circulation Counter [QK725 .ส434] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [QK725 .ส434] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [QK725 .ส434] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .ส434] (6),

ห้องสมุด:
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : , หลักการและเทคนิค / โดย รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายโรงพิมพ์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร, 2540 . iv, 219 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .ร63] (3),

ห้องสมุด:
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = , [Plant tissue culture] / โดย คำนูณ กาญจนภูมิ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 . 162 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .ค637] (2),

ห้องสมุด:
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / โดย ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546 . ก-ฌ, 187 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .ศ653] (4),

ห้องสมุด:
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ : , หลักการและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ / โดย สมปอง เตชะโต. การพิมพ์: สงขลา : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2536 . 120 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB123.6 .ส45] (2),

ห้องสมุด:
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช = , Tissue culture for crop improvement / โดย อารีย์ วรัญญูวัฒก์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ อติสรรค์, 2541 . 133 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .อ64] (1),

ห้องสมุด:
การสกัดและตรวจสอบสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536 . 248 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [QK865 .ก64] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK865 .ก64] (1),

ห้องสมุด:
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์ / โดย สิริภัทร์ พราหมณีย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 . 106 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .ส64 2558] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = , Plant tissue culture techniques / โดย ประศาสตร์ เกื้อมณี, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536 . 158 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .ป46] (3),

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / โดย บุญยืน กิจวิจารณ์. การพิมพ์: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2540 . 207 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QK725 .บ62] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455