ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 208 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
3rd BGH critical care in pediatrics for nurses /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลกรุงเทพ, 2545 . 292 หน้า : , การอบรมวิชาการ 3rd BGH Critical Care in Pediatrics for Nurses วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2545 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY154 .ก123] (1),

ห้องสมุด:
Acute care pediatrics /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554 . 552 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .อ837 2554] (5),

ห้องสมุด:
Advanced pediatric critical care nursing /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 . viii, 281 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY159 .อ835 2551] (1),

ห้องสมุด:
Advanced pediatrics : , an endless professional learning /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 . x, 345 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .อ838 2554] (2),

ห้องสมุด:
Ambulatory pediatrics.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 . หน้า 1-554 : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .อ84 2553 ล. 1] (2),

ห้องสมุด:
Ambulatory pediatrics.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 . หน้า 555-998 : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .อ84 2553 ล. 2] (2),

ห้องสมุด:
Ambulatory pediatrics /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาค, 2535 . เล่ม : , ปี 2535-2540 บรรณาธิการ: วันดี วราวิทย์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ; ปี 2547 บรรณาธิการ: สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ] รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .อ84 2535] (7), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .อ84 2542] (4), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .อ84 2547] (7), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .อ843] (1),

ห้องสมุด:
Critical advances in pediatrics : , หนังสือคู่มือการอบรมระยะสั้นประจำปี 2550 /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2550 . xii, 344 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .ค463] (2),

ห้องสมุด:
Current concepts in pediatric critical care /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, 2548 . ix, 314 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Shelving Cart [WS366 .ค754] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS366 .ค754] (3),

ห้องสมุด:
Endocrinology for pediatricians /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2543 . x, 260 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS330 .อ733] (2),

ห้องสมุด:
The Essentials in pediatric emergency /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 . 436 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS205 .อ622] (2),

ห้องสมุด:
From guideline to optical care in pediatric allergy /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2544 . 8, 236 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WD300 .ฟ454] (3),

ห้องสมุด:
Guidelines for management & case illustration in pediatric endocrinology /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัทเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2545 . 313 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS330 .ก934] (1),

ห้องสมุด:
Hot issues in pediatrics /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2549 . 280 หน้า : , ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: Exclusive for pediatricians. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS100 .ฮ533] (3),

ห้องสมุด:
Intensive reviews in pediatrics /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2547 . ix, 330 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS100 .อ633] (2),

ห้องสมุด:
Neurology for pediatricians /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมกุมารแพทย์สาขาประสาทวิทยา, 2541 . VIII, 230 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS340 .น63] (4),

ห้องสมุด:
New horizons in the management of critically ill children /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, 2551 . x, 310 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WS 2008 601304] (1),

ห้องสมุด:
New insights in pediatric critical care /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, 2546 . X, 292 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS366 .น654] (2),

ห้องสมุด:
New trend in pediatrics practice 2008 : , หนังสือคู่มือการอบรมระยะสั้นประจำปี 2551 /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2551 . xii, 284 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS100 .น653 2551] (2),

ห้องสมุด:
Overlooked problems in pediatrics = , [ปัญหาที่ถูกมองข้ามในกุมารเวชปฏิบัติ] /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 . viii, 283 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .อ957] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455