ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 128 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายการคลัง / โดย อรพิน สบายรูป. | อรพิน ผลสุวรรณ์. | อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 293 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [KPT3526 .อ434 2557] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3526 .อ434 2557] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 636679] (10), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3526 .อ434 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 636679] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : , ศึกษาการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย = [Process of decentralization to local government organization : study on the allocation of income from government to local government organization in Thailand] / โดย เสกสรร โกสีย์เดชาพันธ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 . 12, 148 แผ่น : , ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HJ9574.55 .ส725] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ9574.55 .ส725] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ9574.55 .ส725] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HJ9574.55 .ส725] (2),

ห้องสมุด:
กระบวนการงบประมาณฐานศูนย์ : , เครื่องมือการจัดการในภาคเอกชน และในภาครัฐบาล. โดย ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, | ไกรยุทธ ธีรตยาคีนนท์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525 . 108 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ2031 .ก85] (2),

ห้องสมุด:
กระบวนการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานคร. โดย ประทาน คงฤทธิศึกษากร, | ประธาน คงฤทธิ์ศึกษากร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526 . 145 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HJ191.ท93 ป4] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท93 ป4] (1),

ห้องสมุด:
การกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : , แนวคิดและการปฏิบัติกรณีศึกษาประเทศไทย / โดย สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 127 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [FIN HJ 2013 620521] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [FIN HJ 2013 620521] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [FIN HJ 2013 620521] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [FIN HJ 2013 620521] (2),

ห้องสมุด:
การกระจายอำนาจทางการคลังเพื่อขับเคลื่อนบริการทางสังคมไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : , บทสรุปผู้บริหาร / โดย สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2550 . 54 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ9574.55 .ส232 2550] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ9574.55 .ส232 2550] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HJ9574.55 .ส232 2550] (1),

ห้องสมุด:
การคลังของประเทศไทย โดย สมนึก แตงเจริญ. การพิมพ์: นครหลวงฯ, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2515 . 173 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HJ191.ท93 ส4] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท93 ส4] (7), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ191.ท93 ส4] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท93 ส4] (2),

ห้องสมุด:
การคลังท้องถิ่นกับการตัดสินใจเชิงนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / โดย สัณหกฤษณ์ บุญช่วย, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] ; สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 . [ก]-ฌ, 107 แผ่น. , วิจัยนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ9574.55.ฮ9ส5 ส635 2553] (1),

ห้องสมุด:
การคลังและงบประมาณ , (Public finance and budgeting).   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2528 . 2 เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ191.ท92 ส67] (6), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ191.ท92 ส67] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ191.ท92 ส67] (4),

ห้องสมุด:
การควบคุมการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่เงินคงคลังของส่วนราชการ / โดย วริยา โควสุรัตน์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 10, 263 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [HJ1360.55 .ว464 2559] (1),

ห้องสมุด:
การควบคุมธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลจากงบประมาณ. โดย พรพรรณ รักษามาตย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515 . 131 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Theses Stacks [HF5550 .พ4] (1), Professor Direk Jayanama Library Theses Stacks [HF5550 .พ4] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [HF5550 .พ4] (1),

ห้องสมุด:
การงบประมาณ. โดย เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 . 322 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HJ2005 .พ7] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ2005 .พ7] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HJ2005 .พ7] (2),

ห้องสมุด:
การงบประมาณ : , หลักทฤษฎีและแนววิเคราะห์เชิงปฏิบัติ / โดย นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. | นงลักษณ์ สุทธิวัฒน์พันธ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สุขภาพใจ, 2535 . 303 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HJ2005 .น24] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HJ2005 .น24] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HJ2005 .น24] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ2005 .น24] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ2005 .น24] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HJ2005 .น24] (2),

ห้องสมุด:
การงบประมาณ / โดย แบร์, โคลิน. | Bear, Colin. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด, 2548 . 383 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HG4028.ง25 บ84] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HG4028.ง25 บ84] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HG4028.ง25 บ84] (1),

ห้องสมุด:
การงบประมาณและหนี้สาธารณะ , (Government budgeting and public debt) โดย สมจินตนา สีวาลี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526 . 140 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ2005 .ส38] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ2005 .ส38] (2),

ห้องสมุด:
การเงินสำหรับนักบริหาร = , The McGraw-Hill 36-hour course in finance for nonfinancial managers / โดย คุก, โรเบิร์ต เอ., | Cook, Robert A., การพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์, 1997 . 405 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HG4028.ง25 ค72] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HG4028.ง25 ค72] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HG4028.ง25 ค72] (1),

ห้องสมุด:
การจัดการกลุ่มเกษตรกรรมตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี = , Agricultural grouping case study of agricultural group of Tambon Hua Thanon, Amphoe Phanat Nikhom, Chon Buri Province / โดย สมชาย บุญศิริ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 . 9, 61 แผ่น. , สารนิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HJ9574.55.ฮ9ช4 ส526 2551] (1),

ห้องสมุด:
การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม : , สภาพ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ = [Performance-based budgeting management of Rachabhat Institute Chandrakasem : states, problems/barriers, and suggestions] : รายงานการวิจัย / โดย อมรา รัตตากร. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2546 . ก-ฐ, 119 แผ่น : , ชื่อเรื่องที่สัน: การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ2031.5.ท9 อ446] (1),

ห้องสมุด:
การจัดการรายจ่ายสาธารณะ = , Public expenditure management /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546 . 144 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ7461 .ก64 2546] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HJ7461 .ก64 2546] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ7461 .ก64 2546] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ7461 .ก64 2546] (2),

ห้องสมุด:
การจัดทำงบประมาณของเทศบาล : , ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2539-2541 ของเทศบาลเมืองชลบุรี / โดย ดารวัลย์ อาสภวิริยะ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 . iii, 85, [16] แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HJ2031 .ด64] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455