ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 9 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การศึกษาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมของปาปารัซซี่ในประเทศไทย = , The study of role and responsibility of paparazzi in Thailand / โดย น้ำทิพย์ สิงห์หนู, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 . 8, 171 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [PN4756 .น626] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [PN4756 .น626] (1),

ห้องสมุด:
ความคิดเห็นของแหล่งข่าวและนักข่าวสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีต่อการให้และรับของขวัญปีใหม่ / โดย ภาวินีย์ บางจั่น. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 . 50, [15] แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN4756 .ภ656] (1),

ห้องสมุด:
คู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวกีฬา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภา, 2556 . 28 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Circulation Counter [118/2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [118/2556] (1),

ห้องสมุด:
แนวปฏิบัติและกรอบจรรยาบรรณของบีบีซี = , Editorial guidelines the BBC's values and standards /   การพิมพ์: [ลอนดอน] : บีบีซีภาคบริการโลก, 2550 . 55 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN4756 .น853] (1),

ห้องสมุด:
ปาฐกถาพิเศษ"สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล" โดย อานันท์ ปันยารชุน, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2543 . 1 ตลับ (2 ชั่วโมง, 20 นาที) : , พาล์. | ปาฐกถาวันที่ 8 มิถุนายน 2543. 1/2 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

มองพฤติกรรมนักข่าว / โดย เนตรชนก ภิญโญทรัพย์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 . 48 แผ่น. , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN4781 .น734] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN4781 .น734] (1),

ห้องสมุด:
วิพากษ์หนังสือพิมพ์ "มติชน" "ข่าวสด" / โดย มานะ มติธรรม. การพิมพ์: สุราษฎร์ธานี : พิราบ, 2556 . 256 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PN5449.ท9 ม63 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN5449.ท9 ม63 2556] (1),

ห้องสมุด:
สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล โดย อานันท์ ปันยารชุน, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2543 . 2 ตลับ. , ปาฐกถาประจำปี ครั้งที่ 1. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

อุปสรรคการก่อตั้งระบบการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์ไทย / โดย ฉัตรฤดี เทพรัตน์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 . 5, 139 แผ่น. , รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PN5449.ท9 ฉ634] (1), ฉบับพิมพ์ที่นำส่ง (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455