ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มหาวิทยาลัยกับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น : จุดเปลี่ยนประเทศไทย จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474- | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 622609 (1).

ห้องสมุด:
เพชรในตม / โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2554 [2011]Other title: ครบรอบ 25 ปี โครงการเพชรในตม พ.ศ. 2529-2554.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก291 พ724 2554 (1).

ห้องสมุด:
ความคาดหวังขององค์กรในจังหวัดสงขลาที่มีต่อบทบาทการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = Expectation of organizations in Songkhla Province on PSU's outreach roles / คณะผู้วิจัย สุทีป เศวตพรหม, รัชฎาพร สายสนิท.

by สุทีป เศวตพรหม | รัชฎาพร สายสนิท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา : ม.ป.พ.], 2553 [2010]Other title: Expectation of organizations in Songkhla Province on PSU's outreach roles.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ส29 ส728 2553 (1).

ห้องสมุด:
ถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว / อำนาจ เย็นสบาย, ประภัสสร ยอดสง่า.

by อำนาจ เย็นสบาย, 2490- | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย. ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ | ประภัสสร ยอดสง่า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2554] [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC238.4.ท9 อ636 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: EDUC LC 2011 594594 (1).

ห้องสมุด:
มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน : การจัดการศึกษาที่เคารพคุณค่าของกฎธรรมชาติ วิถีจริยธรรม ปรัชญาพอเพียง และการจัดการที่เน้นมนุษย์และชุมชนเป็นจุดหมาย : รายงานโครงการสัมมนาวิชาการ / จัดทำโดย โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

by โครงการสัมมนาวิชาการเรื่องมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน : การจัดการศึกษาที่เคารพคุณค่าของกฎธรรมชาติ วิถีจริยธรรม ปรัชญาพอเพียง และการจัดการที่เน้นมนุษย์และชุมชนเป็นจุดหมาย (2548 : อุตรดิตถ์) | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก291 ค94 (1).

ห้องสมุด:
พลังชุมชนกับมหาวิทยาลัย : ความท้าทายและคำตอบของโลกอนาคต / สมพันธ์ เตชะอธิก บรรณาธิการ.

by สมพันธ์ เตชะอธิก | สัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เรื่อง “ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคต และบทบาทมหาวิทยาลัยกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน" (ครั้งที่ 2 : 2552 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น).

Material type: Text Text; Format: print Publication: ขอนแก่น : หลักสูตรการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 067/2553 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 067/2553 (2).

ห้องสมุด:
มหาวิทยาลัย พลังขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน / รวบรวมเรียบเรียง พนิดา วสุธาพิทักษ์, ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข ; บรรณาธิการ สุพัตรา ศรีวณิชชากร ; คณะทำงาน สมพร ใช้บางยาง ... [และคนอื่น ๆ].

by พนิดา วสุธาพิทักษ์ | ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข | สุพัตรา ศรีวณิชชากร | สมพร ใช้บางยาง | สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, [2555] [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2331.46.ท9 พ363 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2331.46.ท9 พ363 2555 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาชุมชนชนบท / โดย ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : โครงการตำราและเอกสารวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC238.4.ท9 ป45 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องแบบแผนการเรียนรู้ชนบทไทยในภาคตะวันออก / ภารดี มหาขันธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ภารดี มหาขันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC238.4.ท92ก24 ร64 (1).

ห้องสมุด:
Khrư̄akhāi mahāwitthayālai sāngsan sangkhom = University network for change / เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม = University network for change / เรียบเรียงโดย สุธาสินี ทองลิ่ม ; บรรณาธิการ สุธาสินี ทองลิ่ม, รัตนา กิติกร.

Suthāsinī Thō̜nglim. Ratanā Kittikō̜n. Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt. Khrōngkān Sœ̄msāng Phalang Yaowachon Sāngsan Sư̄ phư̄a Sangkhom Thai Nā Yū. by สุธาสินี ทองลิ่ม | รัตนา กิติกร | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. . โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมไทยน่าอยู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Sœ̄msāng Phalang Yaowachon Sāngsan Sư̄ phư̄a Sangkhom Thai Nā Yū Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมไทยน่าอยู่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2558 [2015]Other title: University network for change.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2331.46.ท9 ส73 2558 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544