ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 24 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = , International trade law / โดย กำชัย จงจักรพันธ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 548 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW K 2014 636751] (5), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2014 636751] (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW K 2014 636751] (5),

ห้องสมุด:
การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้าทางทะเล = , Problems of the application of Law Concerning Marine Caryo Insurance / โดย มนู รักวัฒนศิริกุล. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 . 277 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [HE965 .ม35] (1),

ห้องสมุด:
การดำเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าเสียหายการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะสินค้า) , (Guide to marine insurance (cargo) claim procedure)   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2524 . 107 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HE965 .ป4] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HE965 .ป4] (1),

ห้องสมุด:
การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2527 . 102 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1241 .ก6] (1),

ห้องสมุด:
การประกันภัยตัวเรือ , (Marine hull insurance). โดย พิสุทธิ์ ตันไพเราะห์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, สมาคมประกันวินาศภัย, 2526 . 102 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HE967 .พ6] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HE967 .พ6] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HE967 .พ6] (1),

ห้องสมุด:
การประกันภัยทางทะเล = , Marine insurance / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: ชลบุรี : โครงการตำราวิทยาลัยการพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547 . 315 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K1226 .ป46] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1226 .ป46] (4), Pridi Banomyong Library General Stacks [K1226 .ป46] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K1226 .ป46] (1),

ห้องสมุด:
การประกันภัยทางทะเล = , Marine insurance / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: ชลบุรี : โครงการตำราวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 . 349 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [K1226 .ป46 2548] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K1226 .ป46 2548] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1226 .ป46 2548] (4), Pridi Banomyong Library General Stacks [K1226 .ป46 2548] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K1226 .ป46 2548] (3),

ห้องสมุด:
การประกันภัยทางทะเล : , กรณีศึกษา / โดย สุพจน์ ชววิวรรธน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทเปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 2551 . 524, [7] หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter [K1226 .ส73] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [K1226 .ส73] (2),

ห้องสมุด:
การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง และเฉลยข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย. โดย อำนวย สุภเวชย์, การพิมพ์: ม.ป.ท., ม.ป.ป. . 56, 41 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HE964 .อ6] (1),

ห้องสมุด:
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2530 . 38 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HE965 .ก63] (1),

ห้องสมุด:
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและบริการโลจิสติกส์ / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. การพิมพ์: ชลบุรี : โครงการตำราคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 . 7, 336, 7 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HG8051 .ป375] (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HG8051 .ป375] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HG8051 .ป375] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HG8051 .ป375] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HG8051 .ป375] (1),

ห้องสมุด:
ครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 . 227 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Shelving Cart [KPT74 .ค43] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT74 .ค43] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT74 .ค43] (2),

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2542 . 186 หน้า. , ชื่อเรื่องที่ปกนอกและสัน: คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [K1150 .อ443] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [K1150 .อ443] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K1150 .อ443] (2),

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544 . 229 หน้า. , ชื่อเรื่องที่ปกนอกและสัน: คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [K1150 .อ443 2544] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K1150 .อ443 2544] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1150 .อ443 2544] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [K1150 .อ443 2544] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K1150 .อ443 2544] (1),

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2549 . 355 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [K1150 .อ443 2549] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K1150 .อ443 2549] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1150 .อ443 2549] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [K1150 .อ443 2549] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K1150 .อ443 2549] (3),

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551 . 394 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K1150 .อ443 2551] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1150 .อ443 2551] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [K1150 .อ443 2551] (2),

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553 . 396 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K1150 .อ443 2553] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K1150 .อ443 2553] (2),

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556 . 424 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW K 2013 621250] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2013 621250] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW K 2013 621250] (3),

ห้องสมุด:
คู่มือธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย , (Insurance business directory in Thailand)   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, สมาคมประกันวินาศภัย, 2529 . เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ธุรกิจพาณิชยนาวี / โดย กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 . 298 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HE731 .ก43 2537] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455