ผลการค้นหาของคุณมี 66 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
758 ประเด็นเด็ดกับกลเม็ดแก้ปัญหาภาษีอากรสำหรับผู้ทำบัญชี / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2554 . 1190 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5681.ภ6 ส422 2554] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร. โดย วิทย์ ตันตยกุล. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2521 . 240 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HJ3617.56 .ว6 2521] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HJ3617.56 .ว6 2521] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ3617.56 .ว6 2521] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร / โดย วิทย์ ตันตยกุล. การพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530 . 300 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ3617.56 .ว6 2530] (2),

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง = , Advanced tax planning & strategy / โดย อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์. | อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ชวนพิมพ์ 50 จำกัด, 2555 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [KPT3574 .อ437 2555] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [LAW KPT 2012 600081] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2012 600081] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2012 600081] (2),

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีในการดำเนินคดีภาษีอากร = , Protection of taxpayers' rights in legal proceeding / โดย วฏวรรษ ดีประชา, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 . 11, 213 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT3682 .ว254] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT3682 .ว254] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT3682 .ว254] (1),

ห้องสมุด:
การจัดสรรงบประมาณเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ. โดย พรรณี ภู่วุฒิกุล. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518 . 202 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Theses Stacks [HJ2168 .พ4] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [HJ2168 .พ4] (1),

ห้องสมุด:
การเดินทางของชีวิต การเดินทางของความรู้ ถอดรหัสลับ ความรู้ภาษีอากร / โดย ยูอี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีนำทาง, 2554 . 137 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HJ2315 .ย74 2554] (2),

ห้องสมุด:
การตราบทบัญญัติเพื่อป้องกันการหลบหลีกภาษีอากรจากการทำสัญญา / โดย วสุ สรรกำเนิด, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 . 10, 206 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [K4464 .ว57] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [K4464 .ว57] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [K4464 .ว57] (1),

ห้องสมุด:
การถือข้อเท็จจริงตามคดีอื่นในศาลภาษีอากร / โดย ศรัณย์ บุญพิทักษ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 7, 228 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [LAW K 2013 616401] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW K 2013 616401] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW K 2013 616401] (1),

ห้องสมุด:
การบัญชีภาษีอากร และการอุทธรณ์ภาษีอากร พร้อมด้วยกฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยศาลภาษีอากร /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ห.ส.น. สามเจริญพานิช, 2532 . 104 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF5681.ภ6 ก6] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HF5681.ภ6 ก6] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5681.ภ6 ก6] (2),

ห้องสมุด:
การบัญชีและภาษีอากร : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด, 2541 . 127 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF5681.ภ6 ส4314] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5681.ภ6 ส4314] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5681.ภ6 ส4314] (1),

ห้องสมุด:
การภาษีอากร , (Taxation) โดย เอนก เธียรถาวร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2517 . 284 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HJ2315 .อ7] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HJ2315 .อ7] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ2315 .อ7] (2),

ห้องสมุด:
การภาษีอากรธุรกิจ / โดย สมคิด บางโม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2550 . 342 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [KPT3550 .ส423] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3550 .ส423] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3550 .ส423] (2),

ห้องสมุด:
การภาษีอากรธุรกิจ = , Business taxation / โดย สมคิด บางโม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2551 . 344 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [KPT3550 .ส423 2551] (2),

ห้องสมุด:
การภาษีอากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / โดย พิศิษฐ เมลานนท์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2553 . 458 หน้า. , เอกสารตำราหลัก ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิชาภาษีอากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Taxation for local development). รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3550 .พ656] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [KPT3550 .พ656] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3550 .พ656] (2),

ห้องสมุด:
การสอบสวนคดีภาษีอากร = , [Investigation on taxation offences] / โดย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551 . ก-ฎ, 139 แผ่น. , เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 11. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3693 .ส363 2551] (1),

ห้องสมุด:
ข้อแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขเมื่อถูกกรมสรรพากรประเมิน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2531 . 67 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HJ3617.56 .ข5] (2),

ห้องสมุด:
คดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญา = , Criminal tax case / โดย ปิยะธิดา ไชยมงคล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549 . 11, 286 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT3693 .ป646] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT3693 .ป646] (2), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT3693 .ป646] (2),

ห้องสมุด:
คดีภาษีอากรฝ่ายสรรพากร : , คู่มือการดำเนินคดีภาษีอากร : พร้อมด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544 ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ / โดย บุญส่ง ศิริพันธุ์โนน. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545 . 2, 258 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3682 .บ72] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3682 .บ72] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3682 .บ72] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455