Your search returned 690 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1 ทศวรรษแห่งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน / โดย ลัดดา ตั้งสุภาชัย.

by ลัดดา ตั้งสุภาชัย | ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2553 [2010]Other title: หนึ่งทศวรรษแห่งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน | 1 ทศวรรษการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน | หนึ่งทศวรรษการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก8 ล576 2553] (1).

Open Library:
105 mhz rīanrū yāng rư̄nrom / 105 mhz เรียนรู้อย่างรื่นรมย์ / รวมพร ถาวรอธิวาสน์, สุทธิสาร์ ปฏิภาณเทวา, สุนันทา นาคสุข.

Rūamphō̜n Thawonʻathiwāt. Sutthisā Patipānthēwā. Sununtā Nāksuk. Mūnnithi Khrư̄akhāi Khrō̜pkhrūa. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by รวมพร ถาวรอธิวาสน์ | สุทธิสาร์ ปฏิภาณเทวา | สุนันทา นาคสุข | มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrư̄akhāi Khrō̜pkhrūa, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, 2554 [2011]Other title: Nưng rō̜i hā mēkahœ̄t rīanrū yāng rư̄nrom Other title: Rō̜i hā mēkahœ̄t rīanrū yāng rư̄nrom Other title: หนึ่งร้อยห้า เมกะเฮิรตซ์ เรียนรู้อย่างรื่นรมย์ | ร้อยห้า เมกะเฮิรตซ์ เรียนรู้อย่างรื่นรมย์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HE8699.ท9 ร54 2554] (1).

Open Library:
Mass communication resources in Thailand by Bancha Minetrakinetra, Kasem Sirisumpandh and John D. Mitchell.

by Bancha Minetrakinetra | Kasem Sirisumpandh | Mitchell, John D | เกษม ศิริสัมพันธ์, 2476-2550 | มิทเชลล์, จอห์น ดี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Bangkok, Div. of Journalism, Faculty of Social Administration, Thammasat Univ., 1965Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: P92.T5 B8] (1).

Open Library:
Smart social media rūthao than sư̄ sangkhom ʻō̜nlai yāng sāngsan / Smart social media รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Krasūang Theknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān. Samnakngān Palat Krasūang. by กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2013 673855] (1).

Open Library:
กรณีศึกษาการทำสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จำกัด / รติกิตติ์ อิทธิชยกุล.

by รติกิตติ์ อิทธิชยกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD59.6.ท9 ร356 2555] (1). Checked out (1).

Open Library:
กระจกส่องสื่อ / ทัศนีย์ บุนนาค.

by ทัศนีย์ บุนนาค.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเนชั่นบุคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: P90 .ท65] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P90 .ท65] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P90 .ท65] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P90 .ท65] (3).

Open Library:
กระบวนการคัดเลือกและนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย = Selection process and presentation of pollution content in Thai daily newspapers / รสนันท์ สรรสะอาด.

by รสนันท์ สรรสะอาด, 2515-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN5449.ท9 ร53] (1).

Open Library:
กระบวนการบริหารโครงการสื่อศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน / โดย ศรินทิพย์ กิจสวัสดิ์.

by ศรินทิพย์ กิจสวัสดิ์, 2514- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) Other title: Project management process of media education for children and youth.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P91.5.ท9 ศ463 2554] (1).

Open Library:
กระบวนการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนต่อรัฐผ่านสื่อมวลชน = [The process of solving public issues through mass media] / โดย นวพล พิพิธเจริญพงศ์.

by นวพล พิพิธเจริญพงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Process of solving public issues through mass media.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2485 .น53 2554] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2485 .น53 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2485 .น53 2554] (1).

Open Library:
Krabūankān phalit sư̄ sīang banyāiphāp Audio description phư̄a khonphikān thāng kānhen nai rāikān thō̜ngthīeo thāng thōrathat / กระบวนการผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ Audio description เพื่อคนพิการทางการเห็นในรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ / ปริศญา คูหามุข.

Pritsayā Khūhāmuk. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ปริศญา คูหามุข | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Witthayu læ Thōrathat Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P306.2 .ป465 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
กระบวนการสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจให้แก่สื่อมวลชน = Environmental education process of business organization for mass media / ก่อเกียรติ ดวงมณี.

by ก่อเกียรติ ดวงมณี, 2506-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P96.ส582ท9 ก52] (1).

Open Library:
กระบวนการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวเขา : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ = Communication process and hill tribes' culture change : case study in Nongtao Village Tambom [i.e. Tambon] Maevin Maevang District Chiangmai Provinces [i.e. Province] / โดย เยาวลักษณ์ ชีพสุมล.

by เยาวลักษณ์ ชีพสุมล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: P94.65.ท9 ย746] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: P94.65.ท9 ย746] (1).

Open Library:
Konlayut kō̜ranī sưksā khrōngkān "phalang sūng wai " phư̄a rap mư̄ kap sathānakān sangkhom phūsūngʻāyu khō̜ng prathēt Thai / กลยุทธ์กรณีศึกษาโครงการ "พลังสูงวัย" เพื่อรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย / ปัณณวิชณ์ แซ่โง้ว.

Pannawit Sǣngō. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ปัณณวิชณ์ แซ่โง้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HQ 2013 663939] (1).

Open Library:
กลยุทธการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การพัฒนา โครงการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ : ศึกษาเฉพาะกรณีสนามบินหนองงูเห่า / โดย วรรณา ธนัญชัยวัฒนา.

by วรรณา ธนัญชัยวัฒนา, 2503-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: P96.ส68 ว443] (1).

Open Library:
กลยุทธ์การสร้างตัวเองให้เป็นข่าว / Peter Miller เขียน ; สำเร็จ ศรีพงษ์กุล แปลและเรียบเรียง.

by มิลเลอร์, ปีเตอร์ จี | สำเร็จ ศรีพงษ์กุล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมิต, 2535Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P90 .ม65] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P90 .ม65] (1).

Open Library:
กลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ "ผ่านรูปแบบที่เป็นการ์ตูนของคุณประยูร จรรยาวงษ์ = "The communication strategy for public health" issues via Khun Prayoon Chanyavongs cartoon / ยุทธนา จินดากุล.

by ยุทธนา จินดากุล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P96.ส7 ย73] (1).

Open Library:
กลยุทธ์ในการใช้สื่อประเภทละครเวทีเพื่อโน้มน้าวใจให้รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเรื่อง "ตาวิเศษตะลุยเมืองมอมแมม" / โดย มาริสา แสนกุลศิริศักดิ์.

by มาริสา แสนกุลศิริศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: P96.ด7 ม63] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)