ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 59 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การแข่งขันในการผลิต และการจัดจำหน่าย อาหารสัตว์ในประเทศไทย , (Competition in feed production and distribution in Thailand) โดย ปรีชา หมื่นประเสริฐดี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2522 . 53, 7, 2, 2 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD9052.ท92 ป44] (2),

ห้องสมุด:
การใช้ประโยชน์จากฝุ่นข้าวโพดเพื่อเป็นสารเสริมในข้าวโพดหมัก = , Utilization of corn dust as additive of corn silage : รายงานวิจัย / โดย อัญชลี จาละ. การพิมพ์: [ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2553 . 29 แผ่น. , งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB191.ข65 อ587 2553] (1),

ห้องสมุด:
การผลิตและการค้าอาหารสัตว์ โดย ประดิษฐ์ รังสฤษฎ์กุล. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, กระทรวงพาณิชย์, 2517 . 104 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD9052.ท92 ป4] (3),

ห้องสมุด:
การผลิตหัวเชื้อกึ่งสำเร็จรูปในการหมักพืชอาหารสัตว์ = , Production of silage instant inoculant : รายงานการวิจัย /   การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552 . 3, 10, 36 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SB195 .ก643] (1),

ห้องสมุด:
การผลิตอาหารสัตว์ / โดย พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539 . 294 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TS2286 .พ63] (2),

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารสุนัขและแมวของไทย = , An analysis of competitiveness of Thailand's dog and cat food industry / โดย ดวงกมล พรหมพิทักษ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 . 8, 160 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Theses Stacks [HD9340.ท92 ด52] (1),

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสุนัขและแมวในประเทสไทย = , An analysis of market structure and marketing strategies of Thailand's dog and cat food industry / โดย ดำรงฤทธิ์ พงษ์ไพบูลย์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 . 5, 132 แผ่น : , การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD9340.ท92 ด64 2548] (1),

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ผสมในประเทศไทย โดย อำนวยเพ็ญ มนูสุข. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2521 . 29 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Circulation Counter [DOC .อ658ก64] (1),

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาษีเสริมต่อการนำเข้ากากถั่วเหลืองของประเทศไทย = , Analysis of the impact of surcharge policy on import of soybean meal in Thailand / โดย รัชนีพร ธิติทรัพย์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 . 677 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Theses Stacks [HJ4771.55.ฮ7ส7 ร63] (1),

ห้องสมุด:
การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับโคนม = , Study on appropriate bypass protein production process for dairy cows / โดย เลอชาติ บุญเอก. การพิมพ์: [นครปฐม : ม.ป.พ.], 2552 . 2 เล่ม : , ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SF203 .ล752] (2),

ห้องสมุด:
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากส่าข้าวสู่ตลาดอาหารไก่เนื้อและสุกรขุน / โดย บุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 . 60, [20] แผ่น : , โครงการวิจัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [SF99.ส74 บ734] (1),

ห้องสมุด:
การศึกษาอุปสงค์และอุปทานกากถั่วเหลืองของประเทศไทย / โดย วิเชียร หิรัญรัศมีโรจน์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548 . [ก]-ฐ, 101 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [HD9235.ถ63 ว627 2548] (1),

ห้องสมุด:
การส่งออกและนำเข้าอาหารสัตว์ของประเทศไทย ปี 2520-2524   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2525 . 39 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
ไก่เนื้อ : , ปัญหาและมาตราการแก้ไข   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2524 . 52 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD9437.ท92 ก73] (2),

ห้องสมุด:
ความต้องการอาหารสัตว์.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ, ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 1, 2527 . 108 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Circulation Counter [016/28] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [016/28] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455