ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 1337 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
40 ปี โทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 . 91 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [LB1044.8 .ก13] (1),

ห้องสมุด:
60 ปี กันตนา 60 บทประพันธ์คัดสรร ประดิษฐ์-สมสุข กัลจาฤก : , ขุมทรัพย์แห่งจินตนาการไม่รู้จบ.   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555 . 159 หน้า : , จัดพิมพ์เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กันตนา เมษายน พ.ศ. 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1992.65 .ห25 2555] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
72 ปี สมสุข กัลย์จาฤก = , 72 years Somsook : กัลยาผู้จาฤกกันตนา.   การพิมพ์: นนทบุรี : บริษัท กันตนา วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด, 2542 . 144 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PL4209.ส388 ฮ527] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PL4209.ส388 ฮ527] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PL4209.ส388 ฮ527] (1),

ห้องสมุด:
AS-live concert : , ก้าวใหม่ของความสำเร็จในการจัดรายการเพลงทาง โทรทัศน์ยุคปัจจุบัน / โดย นันทวัน ภัทรวรกุล. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 . 73, [39] แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1992.8.พ7 น63] (1),

ห้องสมุด:
ASTV ขบถสื่อโทรทัศน์ไทย / โดย สุวิชชา เพียราษฎร์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2551 . 285 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1992.92.อ75 ส746] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [COMMD PN 2008 517357] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [COMMD PN 2008 517357] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1992.92.อ75 ส746] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
By demand รายการเพลงตามคำขอ / โดย กานดา ใช่วิวัฒน์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 . 45, [55] แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1992.8.พ7 ก633] (1),

ห้องสมุด:
CNN [ซีเอ็นเอ็น] : , บทพิสูจน์ความกล้า / โดย วิทเทมอร์, แฮงค์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธัญญา พับลิเคชั่น, 2534 . 240 หน้า : , แปลจาก : CNN : The inside story. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PN4888.ข3ว64 ล43] (2),

ห้องสมุด:
Computer graphic กับงานโทรทัศน์ในปัจจุบัน / โดย บุญชัย วงศ์บวรเกียรติ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537 . 81, [15] แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1992.8.ก46 บ72] (1),

ห้องสมุด:
ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / โดย ลัดดา มะลิทอง. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ส่วนจัดรายการและออกอากาศ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2541 . 49 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ล625อ64] (2),

ห้องสมุด:
Presenter-- คนสำคัญกับการสร้างสรรค์งานโฆษณา / โดย อุดมลักษณ์ ด่านศิริไมตรี. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535 . ก-ข, 49 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HF6161.ฟ6 อ74] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF6161.ฟ6 อ74] (1),

ห้องสมุด:
Reality fever / โดย อริยา จินตพานิชการ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กันตนา พับลิชชิ่ง, 2548 . 134 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PN1992.8.ค53 อ45 2548] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Red drama : , ปัญหาและแนวทางแก้ไขในกระบวนการผลิตรายการละครโทรทัศน์ / โดย ทวีพงศ์ ศิริสรรหิรัญ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 . 62, [18] แผ่น. , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1992.65 .ท56] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1992.65 .ท56] (1),

ห้องสมุด:
Thematic content กระบวนการเขียนบทโทรทัศน์ / โดย อัครินทร์ เอกนราทร. การพิมพ์: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 . i, 89 แผ่น. , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1992.7 .อ618 2554] (1),

ห้องสมุด:
(V) News : , รายการข่าวบันเทิงทางสถานีโทรทัศน์ดนตรี Channel (V) Thailand / โดย อันธิกา เอมแย้ม. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 . 31, [42] แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1992.77.ว656 อ633] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล / โดย นิณณยา ผลอนันต์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 . 10, 163 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [K4339 .น633] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [K4339 .น633] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [K4339 .น633] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัท จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2557 . 214 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2533 . 119 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HE8689.9.ท9 ก24] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455