ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 140 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
1 ปี โรคต้มยำกุ้ง ในอุ้งเล็บ IMF / โดย ผาณิต รังสรรค์ลีลา. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), 2541 . 120 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .ผ63] (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445 .ผ63] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ผ63] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .ผ63] (3),

ห้องสมุด:
500 ล้าน 500 ไร่ เปลี่ยนประเทศไทย / โดย เกียรติวรรณ อมาตยกุล. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : หจก. ภาพพิมพ์, 2554 . 136 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [ECON HC 2011 621755] (1),

ห้องสมุด:
Creative Thailand : , สร้างสรรค์สร้างไทย.   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2552 . 62 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .ค465] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445 .ค465] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .ค465] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายการคลัง โดย วิวัฒนไชย, การพิมพ์: พระนคร, 2504 . 29, 166 หน้า. , ศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
กฎหมายเรื่ององค์กรกำหนดนโยบายและแผนในระดับชาติ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2522 . 37 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
กรอ. กับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย / โดย สุเนตรตรา สังข์สุวรรณ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 . 10, 136 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Theses Stacks [HC445.ฮ9ศ7 ส73] (1),

ห้องสมุด:
กระบวนการกำหนดนโยบายการป้องกันค่าเงินบาทกับการเมืองไทย / โดย สุระชัย ชูผกา, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 . 9, 233 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Theses Stacks [HG1250.56 .ส725] (4), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [HG1250.56 .ส725] (1),

ห้องสมุด:
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2544 . 89 แผ่น : , การสัมมนาทางวิชาการเรื่องไทยภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2544 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HC445 .ร5801] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ร5801] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .ร5801] (5),

ห้องสมุด:
กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม : , บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการสังคมและโครงการการช่วยเหลือเกษตรกร /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 . 200 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2559. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ก46 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .ก46 2559] (2),

ห้องสมุด:
กับดักทางปัญญา / โดย วิวัฒน์ชัย อัตถากร. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มิ่งมิตร, 2544 . 134 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445 .ว68885] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ว68885] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .ว68885] (1),

ห้องสมุด:
การใช้นโยบายการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน. โดย สาธิต อุทัยศรี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521 . 175 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HC497.ท9 ส56] (1),

ห้องสมุด:
การใช้นโยบายการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน. โดย สาธิต อุทัยศรี. การพิมพ์: คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520 . 175 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Circulation Counter [DOC .ส636ก64] (1),

ห้องสมุด:
การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทย = , Civil society response to the Asian crisis : Thailand / โดย อนุชาติ พวงสำลี. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : หจก.วศินการพิมพ์, 2545 . 172 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .อ37] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445 .อ37] (5), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .อ37] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .อ37] (5),

ห้องสมุด:
การนำเข้าและการส่งออกสินค้าทุนกับการพัฒนาประเทศไทย / โดย บังอร สุวรรณภาญกูร. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 . 10, 113 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library Theses Stacks [HF3800.563 .บ62] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) Theses Stacks [HF3800.563 .บ62] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [HF3800.563 .บ62] (1),

ห้องสมุด:
การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต / โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 . 204 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .ร5803] (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445 .ร5803] (8), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HC445 .ร5803] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ร5803] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [HC445 .ร5803] (2), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
การบริหารเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบงบประมาณที่เน้นผล / โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), 2539 . ก-ด, 133, 34 หน้า : , เอกสารเสนอที่ประชุมการสัมมนาวิชาการประจำปี 2539 เรื่อง ปฏิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย ภาคการประชุมที่ 2 จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 13-15 ธันวาคม 2539 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .ร581] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445 .ร581] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ร581] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .ร581] (1),

ห้องสมุด:
การประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการพัฒนาชนบท : , งานพัฒนาเศรษฐกิจชนบท = The effect evaluation of the rural development projects the rural economic development projects : รายงานการวิจัย / โดย กิ่งแก้ว อินหว่าง. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองวิจัยและประเมินผล, กองปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2531 . (6), 110 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.592.พ6 ก67] (1),

ห้องสมุด:
การปรับตัวของภาคเศรษฐกิจไทยต่อการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล = , Adjustment of Thai economy responds to government expenditure / โดย ภูมิ์พงษ์ เจริญสุข. | ภูมิพงษ์ เจริญสุข. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 . 9, 143 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library Theses Stacks [HC445 .ภ734] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) Theses Stacks [HC445 .ภ734] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [HC445 .ภ734] (1),

ห้องสมุด:
การพัฒนาประเทศ / โดย สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการบทความวิชาการ ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 . 90 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .ส45] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ส45] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC445 .ส45] (2),

ห้องสมุด:
การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของประเทศไทยโดยใช้นโยบายการคลัง : , โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2554 . 116, ix หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ก5466 2554] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455