ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 36 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
ดรรชนีวารสารไทย มกราคม 2503- รวบรวมโดย ลาวัณย์ วัชราธร และคนอื่นๆ.

by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | ลาวัณย์ วัชราธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: AI19 .บ57 2537-39 ล. 1 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: AI19 .บ57 2536 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการเพิ่มประชากรของประเทศไทยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.

by ปริญญา อังกุราภินันท์, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB3656.5 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
นายกเทศมนตรีในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีอนุวัตการตามคำสั่งของคณะปฏิวัติ โดย ร.ต. พงศ์ศักดิ์ พิพัฒนเดชา.

by พงศ์ศักดิ์ พิพัฒนเดชา, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก1 พ2 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานสหกรณ์บำรุงที่ดินในประเทศไทย.

by วราภักดิ์ วราลักษณ์, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2105.7 .ว4 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาแรงงานชาวนาไทยตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.

by วิโรจน์ ภู่จินดา, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1537 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
การจัดระเบียบบริหารตำรวจทางหลวงในการรักษาสวัสดิภาพประชาชน โดย พ.ต.ท. โพยม จันทรัคคะ.

by โพยม จันทรัคคะ, 2453-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV8079.5 .พ9 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: SOCY HV 1965 170849 (1).

ห้องสมุด:
การส่งเสริมกิจการยุวกสิกรในประเทศไทย.

by ผุสสดี สัตยมานะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ799.9.ย7 ผ7 (1).

ห้องสมุด:
การแก้ไขและป้องกันปัญหาการว่างงานในประเทศไทย.

by วิจิตร แสงทอง, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD5832.5.ก6 ว6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5832.5.ก6 ว6 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: IND HD 1965 171377 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเสริมสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นชนบทไทยด้วยกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น.

by สุพจน์ พานิชประไพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2504Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN750.92.พ6 ส7 (2).

ห้องสมุด:
การควบคุมการคลังเทศบาลโดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง.

by ชวลิต โรจนกร, 2466-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ9578 .ช5 (1).

ห้องสมุด:
การสอบในระเบียบข้าราชการพลเรือนไทย โดย ร.ต. ปรีดี ตันติพงศ์.

by ปรีดี ตันติพงศ์, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ก3 ป4 (1).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมพัฒนากรก่อนประจำการของมหาดไทย รุ่นที่ 1-3.

by บุญธรรม ใจรักพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7404.ก15 ฝ62 (1).

ห้องสมุด:
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครกรุงเทพ.

by ประมวล รุจนเสรี, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานสินค้าขาออกทางเรือ ณ ศุลกสถานกรุงเทพฯ.

by บุญชู ดิษยวณิช, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3850.6 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
อาคารสงเคราะห์เช่าซื้อ 413 หลัง ตำบลทุ่งมหาเมฆ.

by พริ้ม มันกลาง, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7369.5.ท7 พ4 (1).

ห้องสมุด:
การจัดองค์การและบริหารงานโฉนดที่ดินในประเทศไทย.

by จงเจริญ อนันตริยกุล, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2507] [1964]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1186.ท9 จ2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: IND HD 1964 200090 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544