Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khūmư̄ theknōlōyī phalit kǣt chư̄aphlœ̄ng čhāk chīwamūan samrap phāk ʻutsāhakam / คู่มือเทคโนโลยีผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล สำหรับภาคอุตสาหกรรม / ทีมบรรณาธิการ สุนีรัตน์ ฟูกุดะ, ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน, สุภชิตา เกริกไกวัล.

Sunīrat Fūkuda. Sīchattrā Chaiwongwilān. Sīchattrā Chaiwongwilān. Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m. by สุนีรัตน์ ฟูกุดะ | ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน | สุภชิตา เกริกไกวัล | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt læ Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TP 2015 661591 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ theknōlōyī phao mai chīwamūan : samrap phāk ʻutsāhakam / คู่มือเทคโนโลยีเผาไหม้ชีวมวล : สำหรับภาคอุตสาหกรรม / ทีมบรรณาธิการ สุนีรัตน์ ฟูกุดะ, ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน, สุภชิตา เกริกไกวัล.

Sunīrat Fūkuda. Sīchattrā Chaiwongwilān. Sīchattrā Chaiwongwilān. Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m. by สุนีรัตน์ ฟูกุดะ | ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน | สุภชิตา เกริกไกวัล | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt, Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP339 .ค74 2558 (2).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānʻanurak thammachāt / แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ / [คณะอนุกรรมการจัดทำแผนอนุรักษ์ธรรมชาติ].

Thailand. Khana ʻAnukammakān Čhattham Phǣn ʻAnurak Thammachāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt. Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by คณะอนุกรรมการจัดทำแผนอนุรักษ์ธรรมชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam Kǭng Nayōbāi læ Phǣn Singwǣtlō̜m Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt Krasūang Witthayāsāt Theknōlōyī læ Kānphalangngān, 2529 [1986] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2529 [1986]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1986 670255 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ patibatkān khō̜ng Nūai ʻAnurak Singwǣtlō̜m Sinlapakam thō̜ngthin. คู่มือปฏิบัติการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt. Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam by สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Bangkok] : Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam, Kō̜ng Nayōbāi læ Phǣn Singwǣtlō̜m, Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt, Krasūang Witthayāsāt Theknōlōyī læ Kānphalangngān, 2530 [1987] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2530 [1987]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1987 670285 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544