ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4366 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารนิเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว / จัดโดย กองอนามัย ครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารนิเทศด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว (2530 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) | กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย. กองอนามัยครอบครัว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z699 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คู่มือคนหางาน / [จัดทำโดย] กองบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by กองบริการจัดหางาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก645255ค74 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก645255ค74 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนแออัดของจังหวัดใน ภาคต่าง ๆ = The survey of congested area by selected province / กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายก รัฐมนตรี.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2542-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV4142.55 .ร64 2541 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานประจำปี กองระบาดวิทยา.

by กองระบาดวิทยา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2542-Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA105.JT3.02 ร636 2540-41 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก / คณะผู้จัดทำ สุขุมา รักวานิช, อัจฉรา พรเสถียรกุล.

by สุขุมา รักวานิช | อัจฉรา พรเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กอง, [2542?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส72456ก64 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ส72456ก64 (2).

ห้องสมุด:
สรุปสาระสำคัญแผนประกันสังคม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540-2544 / กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคม.

by สำนักงานประกันสังคม. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7222.55 .ส66365 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ / จัดทำโดย กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KD2900 .ก33 2539 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KD2900 .ก33 2539 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KD2900 .ก33 2539 (1).

ห้องสมุด:
สรุปแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กองแผนงาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กองแผนงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2540?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก231 ธ415 2540-44 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาการเกษตรสาขาย่อย (Sub-sector) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8" 20 มิถุนายน 2538 ณ ห้องภาณุรังษี A โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร / กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by การประชุมโต๊ะกลมเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาการเกษตรสาขาย่อย (Sub-sector) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8" (2538 : กรุงเทพมหานคร) | กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2538Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2080.55 .ก634 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานสรุปและประเมินผลการสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรม การประชุมเชียร์และการรับน้องใหม่ของนิสิตนักศึกษา / กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการประชุมเชียร์และการรับ น้องใหม่ของนิสิตนักศึกษา (2534 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) | ทบวงมหาวิทยาลัย. กองบริการการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3605 .ก64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB3605 .ก64 (2).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การใช้วัสดุและเครื่องมือทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร / กองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมส่งเสริมสหกรณ์. กองวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: S562 .ร64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544