ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 380 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
นโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2535-2554) / คณะอนุกรรมการเฉพาะด้านจัดทำแผนหลักงานสตรี คณะกรรมการส่งเสริมและ ประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by คณะอนุกรรมการเฉพาะด้านจัดทำแผนหลักงานสตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2537Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ1750.56 .น56 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HQ1750.56 .น56 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1750.56 .น56 (2).

ห้องสมุด:
แผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (2535-2539) / คณะอนุกรรมการจัดทำแผนโภชนาการ.

by กระทรวงสาธารณสุข. คณะกรรมการโภชนาการ. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนโภชนาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2535Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA695 .ส636 (1).

ห้องสมุด:
หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แพทยสภา ; บรรณาธิการ วินัย สุวัตถี, วิบูล สุนทรพจน์.

by วินัย สุวัตถี, 2477- | วิบูล สุนทรพจน์ | คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2542Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS21 .ห462 2542 (2).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามอย่างยั่งยืน / คณะอนุกรรมการการวางแผนหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม.

by คณะอนุกรรมการการวางแผนหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [มหาสารคาม] : คณะอนุกรรมการ, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ส6 ก654 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล : รายงานการประชุมสัมมนา ... วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2540 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครรราชสีมา / คณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการและเลขานุการ.

by การประชุมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ครบ 7 ปี เรื่อง การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : แนวคิดและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล (2540 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเลขานุการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครราชสีมา : คณะอนุกรรมการ, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2341.8 .ก53 (1).

ห้องสมุด:
ผลการสัมมนาระดมความคิดเรื่อง การส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ / [จัดโดย] คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิถีชีวิตครอบครัวและ ชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by การสัมมนาระดมความคิดเรื่อง การส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ (2537 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) | คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิถีชีวิตครอบครัวและชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ674.55 .ก66 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ674.55 .ก66 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบรัฐบาล / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ จัดทำหนังสือ "ทำเนียบรัฐบาล"คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2530Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ส63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS567 .ส63 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS567 .ส63 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การขาดแคลนพยาบาล : ผลกระทบและแนวทางแก้ไข" / โดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการขาดแคลนพยาบาล : ผลกระทบและ แนวทางแก้ไข (2537 : กรุงเทพมหานคร) | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. คณะอนุกรรมการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WY16 .ก65 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือสำหรับผู้วิจัยที่จะดำเนินการวิจัยเรื่องยาเสพติด / โดย คณะอนุกรรมการวิจัยยาเสพติด สภาวิจัยแห่งชาติ.

by วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, กระทรวง. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5840.ท9 ว58 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV5840.ท9 ว58 (1).

ห้องสมุด:
มรดกของชาติ / คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2527-Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562.3 .ม43 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS562.3 .ม43 (4).

ห้องสมุด:
คู่มือแนวทางการดำเนินงานสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน / เรียบเรียง [โดย] คณะอนุกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน.

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: RA541.ท9 ส67 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คู่มือโครงสร้างระเบียนหนังสือ/เอกสาร/คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง. คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z699.4.ม6 ท36 (1).

ห้องสมุด:
ปฐมศตวรรษแห่งการศึกษาแพทยศาสตร์ / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการฝ่ายข้อมูล และหนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการดำเนินงานการฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ; บรรณาธิการ วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.

by วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. คณะกรรมการดำเนินงานการฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนแพทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2533Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ18 .ป34 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2535-2539) / คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น และ ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, [2534?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT169.ท9 ค74 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สมเด็จพระบรมราชชนกกับการพัฒนาประเทศ / คณะอนุกรรมการฝ่าย ปาฐกถาเนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก.

by การแสดงปาฐกถาเรื่องสมเด็จพระบรมราชชนกกับการพัฒนาประเทศ (2535 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | คณะอนุกรรมการฝ่ายปาฐกถาเนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2536Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.45.ม53 ก645 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DS570.45.ม53 ก645 (4).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องแรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล / โดย คณะอนุกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ ; คณะผู้วิจัย เพ็ญศรี พิชัยสนิธ.

by เพ็ญศรี พิชัยสนิธ | เพ็ญศรี พิชัยสนิธ | คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : คณะอนุกรรมการ, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6250.ท92 ร64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544