ผลการค้นหาของคุณมี 18 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กลยุทธ์เอาชนะ-- คนหัวแข็ง / โดย สาโรช โศภีรักข์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2545 . 167 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BF636 .ส625 2545] (1),

ห้องสมุด:
การจัดการศึกษาท้องถิ่น : , โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสังคมไทย / โดย เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2553 . 307 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [LC45.8.ท9 ม735 2553] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [LC45.8.ท9 ม735 2553] (2),

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : , ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการ / โดย เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547 . 256 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LC216 .ม734] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LC216 .ม734] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LC216 .ม734] (2),

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = , Human resource management (HRM) / โดย ศิริพงษ์ เศาภายน. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2553 . 156 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5549 .ศ642 2553] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5549 .ศ642 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5549 .ศ642 2553] (2),

ห้องสมุด:
การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา / โดย รุจิร์ ภู่สาระ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2545 . 172 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LB2806.15 .ร72] (2),

ห้องสมุด:
การผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อคอมพิวเตอร์ : , กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคการผลิต / โดย วิภา อุตมฉันท์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2544 . iv, 215 หน้า : , เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เรียบเรียงจาก: Computer-based instruction : methods and development / Stephen M. Alessi and Stanley R. Trollip. 1991. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [LB1028.5 .ว64] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LB1028.5 .ว64] (2),

ห้องสมุด:
การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ = , Public relations planning and campaign / โดย วิมลพรรณ อาภาเวท. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2546 . 328 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HM1221 .ว634] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library Shelving Cart [HM1221 .ว634] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HM1221 .ว634] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HM1221 .ว634] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HM1221 .ว634] (3),

ห้องสมุด:
การวางแผนในงานโฆษณา / โดย สกนธ์ ภู่งามดี, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547 . 130 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF5826.5 .ส225] (2), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HF5826.5 .ส225] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5826.5 .ส225] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [HF5826.5 .ส225] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5826.5 .ส225] (2),

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา = , Theory and practice in educational institution / โดย จันทรานี สงวนนาม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2551 . 292 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LB2805 .จ45 2551] (2),

ห้องสมุด:
พื้นฐานการออกแบบกราฟิก / โดย สกนธ์ ภู่งามดี, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547 . 138 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [Z246 .ส23] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [Z246 .ส23] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [Z246 .ส23] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [Z246 .ส23] (2),

ห้องสมุด:
พื้นฐานการออกแบบตกแต่ง / โดย สกนธ์ ภู่งามดี, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547 . 130 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [NK2115 .ส23] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [NK2115 .ส23] (2),

ห้องสมุด:
พื้นฐานทัศนศิลป์ / โดย สกนธ์ ภู่งามดี, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547 . 146 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [N7425.8 .ส23] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [N7425.8 .ส23] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [N7425.8 .ส23] (3),

ห้องสมุด:
ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด = , Hanyu duanqi jiaocheng / โดย เจี่ยน, ฉี่เสียน การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2546 . 248 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PL1129.ท9 จ83] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PL1129.ท9 จ83] (1),

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : , จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเชิงรุก / โดย เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. การพิมพ์: นนทบุรี : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2556 . 368 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [SOCY HN 2013 626921] (4),

ห้องสมุด:
ศิลปปริทัศน์ / โดย สกนธ์ ภู่งามดี, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2548 . 330 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [N7445.8 .ส195] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [N7445.8 .ส195] (2),

ห้องสมุด:
สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา / โดย พิศิษฐ ตัณฑวณิช, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547 . 387 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HA29.5 .พ65 2547] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HA29.5 .พ65 2547] (2),

ห้องสมุด:
หลักการบริหารการศึกษา : , ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ = Educational administration : theory and practices / โดย ศิริพงษ์ เศาภายน. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547 . 236 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LB2801.ก1 ศ646] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [LB2801.ก1 ศ646] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LB2801.ก1 ศ646] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455