ผลการค้นหาของคุณมี 19 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย : , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547-2551 = IT management for university : Chulalongkorn University 2004-2008 / โดย กมเลศน์ สันติเวชชกุล. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2551 . ix, 140 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [T58.64 .ก447] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [T58.64 .ก447] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [T58.64 .ก447] (1),

ห้องสมุด:
การจัดการธุรกิจขนาดเล็ก / โดย แฮตเทน, ทิโมที เอส. | Hatten, Timothy S. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2550 . viii, 498 หน้า : , แปลจาก: Small business management : entrepreneurship and beyond. 2nd ed. 2003. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD62.7 .ฮ834] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HD62.7 .ฮ834] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD62.7 .ฮ834] (2),

ห้องสมุด:
การตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มแรกของภาวะผิดปกติในเด็ก = , Screening and early detection for pediatric conditions /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2558 . viii, 186 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .ก643 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2551 . เล่ม : , แปลจาก: Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes / [edited by] Joyce M. Black, Jane Hokanson Hawks. 7th ed. 2001. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Shelving Cart [WY150 .ก592] (2), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY150 .ก592] (32),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล / โดย คาร์เพนิโท-โมเยท, ลินดา จูอัล. | Carpenito-Moyet, Lynda Juall. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2552 . 2 เล่ม : , แปลจาก: Nursing care plans & documentation : nursing diagnoses and collaborative problems. 4th ed. c2004. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Shelving Cart [WY100 .ค644] (2), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WY100 .ค644] (4),

ห้องสมุด:
การศึกษาเพื่อประชากร 1,300 ล้าน : , สิบปีของการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา / โดย หลี่, หลานชิง. | Li, Lanqing. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2552 . 26, 613 หน้า : , แปลจาก: Education for 1.3 billion : former Chinese vice premier on 10 years of education reform and development. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LA1131.82 .ห46] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LA1131.82 .ห46] (2),

ห้องสมุด:
การออกแบบผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต / โดย ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2552 . x, 545 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [TS178 .ช64 2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TS178 .ช64 2552] (2),

ห้องสมุด:
การออกแบบผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต / โดย ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2555 . x, 545 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุง 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TS178 .ช64 2555] (2),

ห้องสมุด:
กุมารเวชศาสตร์ทันยุค /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2554 . viii, 348 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS100 .ก7636 2554] (2),

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานทางคลินิก การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ = , Basic knowledge of clinical practice in orthopedic / โดย ยงยุทธ ศิริปการ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2553 . viii, 318 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WE168 .ย242 2553] (4),

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานทางคลินิก การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ = , Basic knowledge of clinical practice in orthopedic / โดย ยงยุทธ ศิริปการ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2555 . viii, 318 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WE 2012 626176] (1),

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานทางคลินิก การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ = , Basic knowledge of clinical practice in orthopedic / โดย ยงยุทธ ศิริปการ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2557 . viii, 318 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WE 2014 641948] (10),

ห้องสมุด:
เซลล์ชีววิทยา = , Cell biology / โดย เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2553 . v, 145 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [QU300 .ก754 2553] (3),

ห้องสมุด:
ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2554 . vii, 414 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2550 ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .ต648 2554] (3),

ห้องสมุด:
ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2552 . vii, 414 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2550 ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WS200 .ต648] (3),

ห้องสมุด:
แบบฝึกหัดกายวิภาคศาสตร์ / โดย เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2551 . 92 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [QS18 .ก743 2551] (1),

ห้องสมุด:
ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์. , Critical care in pediatrics.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2557 . viii, 316 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [MED WS 2014 622845] (2),

ห้องสมุด:
วิทยาการโรคฟันผุ / โดย สิทธิชัย ขุนทองแก้ว. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2552 . ix, 388 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WU270 .ส633] (3),

ห้องสมุด:
เอชไอวีและพยาธิกำเนิดโรคเอดส์ = , HIV and the pathogenesis of AIDS / โดย เลวี, เจย์ เอ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2555 . xviii, 736 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WC503.3 .ล756 2555] (8),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455