ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3245 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22 มีนาคม 2535 / จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

by คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ค33 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ค33 (1).

ห้องสมุด:
การปรับบทบาทในการส่งเสริมการส่งออกของศูนย์พาณิชยกรรมและ สำนักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ : ข้อเสนอบางประการจากกรณีศึกษาของ ต่างประเทศ / โดย ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา | โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2541Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก6615 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ก6615 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก6615 (1).

ห้องสมุด:
สถิติการขนส่งทางอากาศท่าอากาศยานระหว่างประเทศ / ฝ่ายสถิติ กองวิชาการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพาณิชย์.

by กองวิชาการขนส่งทางอากาศ. ฝ่ายสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2534-Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE9873.55.ก1 ส36 2533 (5).

ห้องสมุด:
รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามกรอบการติดตามมาตรการเศรษฐกิจ ระยะปานกลาง ครั้งที่ 1 (พฤษภาคม-ตุลาคม 2541) / ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร625 (1).

ห้องสมุด:
30 ปี กฟภ 2503-2533 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 30 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.

by การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK4150.ท9 ก66 2533 (1).

ห้องสมุด:
สรุปสถานการณ์การผลิตน้ำตาลของประเทศไทยในฤดูกาลผลิตปี / ฝ่ายนโยบายและเศรษฐกิจน้ำตาล สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม.

by สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย. ฝ่ายนโยบายและเศรษฐกิจน้ำตาล.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2521-Availability: Available for loan (17)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9116.ท9 ส74 2520-21 (17).

ห้องสมุด:
สถิติโรงงานอุตสาหกรรม / จัดทำโดย ฝ่ายทะเบียนและสถิติโรงงาน กองควบคุมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

by กองควบคุมโรงงาน. ฝ่ายทะเบียนและสถิติโรงงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2535-Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2356.ท9 ส364 2534 (6).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รายงานการวิเคราะห์เรื่องรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. ... ระดับจังหวัด / ฝ่ายสถิติภาวะเศรษฐกิจ กองสถิติเศรษฐกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. ฝ่ายสถิติภาวะเศรษฐกิจ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2539-Availability: Available for loan (11)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445.ฮ9ร6 ร62 2547 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ร6 ร62 2554 (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2013 261042 (1).

ห้องสมุด:
ข้อสนเทศธนาคารพาณิชย์ไทย = Key financial data of Thai commercial banks / ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).

by ธนาคารกรุงไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, [2540?]-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1971.ท9 ข55 2531-39 (2).

ห้องสมุด:
รายงานผลการพัฒนาสาธารณสุขในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / ฝ่ายควบคุมกำกับการ ส่วนติดตามประเมินผล สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข ; [บรรณาธิการและ]ผู้จัดทำ ปาณบดี เอกะจัมปกะ, สุทธิสารณ์ วัฒนมะโน, มณีรัตน์ แซ่ภู่.

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข. ฝ่ายควบคุมกำกับการ | ปาณบดี เอกะจัมปกะ | สุทธิสารณ์ วัฒนมะโน | มณีรัตน์ แซ่ภู่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ฝ่าย, 2541Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ส645 (1).

ห้องสมุด:
รายการวิทยุกระจายเสียงรายการ "การศึกษาต่อเนื่อง" ปี 2535-2540 / จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ฝ่าย, [2541?]Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ส7246ร64 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิประโยชน์ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / เรียบเรียงโดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนนโยบายและแผน สำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. ส่วนนโยบายและแผน. ฝ่ายติดตามและประเมินผล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส688 2542 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส688 2542 (1).

ห้องสมุด:
ระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย ์และการให้บริการข้อมูลการพาณิชย์ / โดย ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา | โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2541Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.213 .ร63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.213 .ร63 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.213 .ร63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD30.213 .ร63 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544