ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 18 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการวิจัยปัญหาการบริหารงานมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / โดย ณัฎฐ์ ชพานนท์, สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, สมศักดิ์ เพียรสกุล.

by ณัฎฐ์ ชพานนท์ | สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว | สมศักดิ์ เพียรสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ช71 ณ63 (1).

ห้องสมุด:
เวทีนี้ที่หายไป : รวมบทความนักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / บรรณาธิการ กวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ.

by กวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ว73 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก จังหวัดเชียงใหม่ 4 มีนาคม 2543 = [People's attitudes towards the reaults of the Chiang Mai Senatorial election of 4 March 2000] / โดย ธนัน อนุมานราชธน, จันทนา สุทธิจารี, ไพรัช ตระการศิรินนท์.

by ธนัน อนุมานราชธน | จันทนา สุทธิจารี | ไพรัช ตระการศิรินนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ธ36 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / โดย ธนัน อนุมานราชธน ... [และคนอื่นๆ].

by ธนัน อนุมานราชธน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3293 .ร64 (1).

ห้องสมุด:
โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน : รายงาน / โดย ธนัน อนุมานราชธน ... [และคนอื่นๆ].

by ธนัน อนุมานราชธน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD8700.575 .ค935 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองชาวเขาในภาคเหนือของไทย ศึกษาเฉพาะกรณีของการเลือกตั้ง = Political behavior of the Hill Tribes in Northern Thailand : a case study of election / สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว.

by สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ส64 (2).

ห้องสมุด:
มาจากล้านนา : รวมบทความเกี่ยวกับปรากฏการณ์และสาระของสังคม ภาคเหนือ / ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.58.ห7 ธ33 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาของเทศบาลตำบลที่ถูกเปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลในภาคเหนือตอนบน : รายงานการวิจัย / โดย ไพรัช ตระการศิรินนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ไพรัช ตระการศิรินนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 ป62 (1).

ห้องสมุด:
รัฐศาสตร์เบื้องต้น.

by สุพจน์ ผลชวนปัญโญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2517Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA69 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
งบประมาณแผ่นดิน = Government budget / ไพรัช ตระการศิรินนท์.

by ไพรัช ตระการศิรินนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2162.55 .พ94 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ2162.55 .พ94 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ2162.55 .พ94 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานไทยในญี่ปุ่น : ศึกษากรณีแรงงานนอกกฎหมาย = Quality of working life of Thai labors in Japan : case study of illegal workers / เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ.

by เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8728.5.ท9 ศ75 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา / โดย โกสุมภ์ สายจันทร์.

by โกสุมภ์ สายจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JK421 .ก94 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายครอบครัว พื้นฐานความรู้ของประชาชน เกี่ยวกับบทบัญญัติที่ สำคัญและพฤติกรรมในการปฏิบัติ : รายงานการวิจัย / ประลอง บุญปั้น.

by ประลอง บุญปั้น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค4 ป46 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล.

by กอบกุล รายะนาคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX4418 .ก5 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4418 .ก5 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4418 .ก5 (1).

ห้องสมุด:
100 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539Availability: Available for loan (29)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JS7402 .ธ372 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7402 .ธ372 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7402 .ธ37 2539 (8), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: JS7402 .ธ372 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7402 .ธ372 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7402 .ธ37 2539 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7402 .ธ372 (8). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความไร้อำนาจทางการเมือง กับความหมายของการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = [The relationship between political powerlessness and the meaning of election : a study of Chiang Mai Municipality Area] / โดย ธนัน อนุมานราชธน, ภุทชงค์ กุณฑลบุตร.

by ธนัน อนุมานราชธน | ภุทชงค์ กุณฑลบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ / ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ธ36 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายล้มละลาย / พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์.

by พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG3769.ท94 พ4 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544