Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Practical nephrology / บรรณาธิการ ลีนา องอาจยุทธ, สุชาย ศรีทิพยวรรณ, รัตนา ชวนะสุนทรพจน์.

by ลีนา องอาจยุทธ | สุชาย ศรีทิพยวรรณ | รัตนา ชวนะสุนทรพจน์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2547Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ300 .พ842] (2).

Open Library:
Konlayut kānbō̜ribān phūpūainō̜k : Ambulatory medicine - The Siphon of health care services / กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก : Ambulatory medicine - The Siphon of health care services / เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์, บรรณาธิการ.

Dēnlā Pāladētphong. by เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Kānbō̜ribān Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2557 [2014]Other title: Ambulatory medicine.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WX 2014 649309] (5).

Open Library:
Konlayut kānbō̜ribān phūpūainō̜k : Ambulatory medicine - safe and smart practice in medicine / กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก : Ambulatory medicine - safe and smart practice in medicine / บรรณาธิการ พจมาน พิศาลประภา ... [และคนอื่น ๆ].

Photčhamān Phisānpraphā. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Kānbō̜ribān Phūpūainō̜k. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā wichā ʻĀyurasāt Parihatthakān læ Phūpūainō̜k. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Phākwichā ʻĀyurasāt. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Wētchasāt Phūpūainō̜k. by พจมาน พิศาลประภา | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Kānbō̜ribān Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, Sākhā wichā ʻĀyurasāt Rōngphayābān læ Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī, Sākhā Wichā Wētchasāt Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 [2017]Other title: Ambulatory medicine Konlayut kānbō̜ribān phūpūainō̜k 2560 Other title: Ambulatory medicine - safe and smart practice in medicine | Ambulatory medicine กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก 2560.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX205 .ก546 2560] (1).

Open Library:
Konlayut kānbō̜ribān phūpūainō̜k : Ambulatory medicine - case-based practice in modern medicine / กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก : Ambulatory medicine - case-based practice in modern medicine / บรรณาธิการ พจมาน พิศาลประภา ... [และคนอื่น ๆ].

Photčhamān Phisānpraphā. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Kānbō̜ribān Phūpūainō̜k. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā wichā ʻĀyurasāt Parihatthakān læ Phūpūainō̜k. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Phākwichā ʻĀyurasāt. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Wētchasāt Phūpūainō̜k. by พจมาน พิศาลประภา | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Kānbō̜ribān Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, Sākhā wichā ʻĀyurasāt Rōngphayābān læ Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī, Sākhā Wichā Wētchasāt Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561 [2018]Other title: Ambulatory medicine Konlayut kānbō̜ribān phūpūainō̜k 2561 Other title: Ambulatory medicine - case-based practice in modern medicine | Ambulatory medicine กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก 2561.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX205 .ก545 2561] (1).

Open Library:
Kānwinitchai læ kānraksā rōk titchư̄a rā rukrān thī phop bō̜i nai wētpatibat = Diagnosis and treatment of common invasive fungal diseases in clinical practice / การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อรารุกรานที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ = Diagnosis and treatment of common invasive fungal diseases in clinical practice / บรรณาธิการ เมธี ชยะกุลคีรี.

Mēthī Chayakunkhīrī. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by เมธี ชยะกุลคีรี | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Other title: Diagnosis and treatment of common invasive fungal diseases in clinical practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC450 .ก645 2561] (1).

Open Library:
ตำราอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ วิษณุ ธรรมลิขิตกุล.

by วิษณุ ธรรมลิขิตกุล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534-Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ต64] (3).

Open Library:
ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา / บรรณาธิการ อุดม คชินทร ... [และคนอื่นๆ].

by อุดม คชินทร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ต6485] (3).

Open Library:
Tamrā ʻāyurasāt ʻākānwitthayā / ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา / บรรณาธิการ วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, รณิษฐา รัตนะรัต, ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ.

Wanchai Dētsomritrưthai. Ranitthā Rattanarat. Pawīnā Chīeochānwitsawakit. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, Phākwichā ʻĀyurasāt by วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย | รณิษฐา รัตนะรัต | ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ต6485 2560] (4). Checked out (1).

Open Library:
Tamrā ʻāyurasāt ʻākānwitthayā / ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา / บรรณาธิการ วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, รณิษฐา รัตนะรัต, ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ.

Wanchai Dētsomritrưthai. Ranitthā Rattanarat. Pawīnā Chīeochānwitsawakit. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phākwichā ʻĀyurasāt. by วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย | รณิษฐา รัตนะรัต | ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ต6485 2561] (3). Checked out (2).

Open Library:
พยาธิวิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ / ทวี เลาหพันธ์, ไพศาล ปาริชาติกานนท์, สุมาลี นิมมานนิตย์.

by ทวี เลาหพันธ์ | ไพศาล ปาริชาติกานนท์ | สุมาลี นิมมานนิตย์, 2484-2550.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิวิทยา, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ300 .ท561] (28).

Open Library:
มะเร็งเม็ดเลือดขาว : การวินิจฉัยระดับเซลล์และโมเลกุล = Leukemia : cellular and molecular diagnosis / จิรายุ เอื้อวรากุล.

by จิรายุ เอื้อวรากุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 [2009]Other title: Leukemia : cellular and molecular diagnosis.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH250 .จ646 2552] (1).

Open Library:
Rōk tap khang namdī = Cholestatic liver disease / โรคตับคั่งน้ำดี = Cholestatic liver disease / บรรณาธิการ พูลชัย จรัสเจริญวิทยา.

Phūnchai Čharatčharœ̄nwitthayā. Nonthalī Phaosawat. Suphot Nimʻanong. ʻŪaiphō̜n Khaosombatwatthanā. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Sākhā Wichā Rōk Rabop Thāngdœ̄n ʻĀhān. by พูลชัย จรัสเจริญวิทยา | นนทลี เผ่าสวัสดิ์ | สุพจน์ นิ่มอนงค์ | อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Rōk Rabop Thāngdœ̄n ʻĀhān Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Other title: Cholestatic liver disease.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WI753 .ร923 2561] (1).

Open Library:
โรคระบบการหายใจ 1 / บรรณาธิการ [โดย] ประพาฬ ยงใจยุทธ.

by ประพาฬ ยงใจยุทธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF140 .ร924] (2). Checked out (2).

Open Library:
Lōhit witthayā samrap phǣt wētpatibat = Hematology for non-hematologists / โลหิตวิทยาสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ = Hematology for non-hematologists / บรรณาธิการ ธีระ ฤชุตระกูล.

Thīra Rưchutrakūn. Nopdon Sirithanānurattanakun. Buntarika Suwanwibūn. Parichart Phœ̄mphikun. Phlō̜iphlœ̄n Phikunsot. Yingyong Chinthammit. Wanchai Wanachionāwin. Sanan Wisutthisakchai. ʻĀčhrōp Khūhāphinan. ʻĒkphan Khruphong. ʻĒkphon ʻAtchariyaprasit. Khana Phǣtthayasāt Sirirātchaphayābān. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Lōhitwitthayā. by ธีระ ฤชุตระกูล | นพดล ศิริธนานุรัตนกุล | บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ | ปาริชาติ เพิ่มพิกุล | พลอยเพลิน พิกุลสด | ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ | วันชัย วนะชิวนาวิน | สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย | อาจรบ คูหาภินันท์ | เอกพันธ์ ครุพงศ์ | เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Lōhitwitthayā Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātchaphayābān, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2556 [2013]Other title: Hematology for non-hematologists.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Wētbambat wikrit phư̄nthān = Fundamental in critical care / เวชบำบัดวิกฤตพื้นฐาน = Fundamental in critical care / เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ, บรรณาธิการ.

ʻĒkkarin Phūmpichēt. Chairat Phœ̄mphikun. Ranitthā Rattanarat. Wō̜rakān Wilaichon. Surat Thō̜ngyū. by เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ | ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล | รณิษฐา รัตนะรัต | วรการ วิไลชนม์ | สุรัตน์ ทองอยู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2557 [2014]Other title: Fundamental in critical care.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WX 2014 649327] (1). Checked out (4).

Open Library:
ʻĀyurasāt thančhai = Survival guide in acute care medicine / อายุรศาสตร์ทันใจ = Survival guide in acute care medicine / บรรณาธิการ มณฑิรา มณีรัตนะพร, นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย, ศรีสกุล จิรกาญจนากร.

Monthira Maneerattanaporn. Nuttapol Rittayamai. Srisakul Chirakarnjanakorn. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phākwichā ʻĀyurasāt. by มณฑิรา มณีรัตนะพร | นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย | ศรีสกุล จิรกาญจนากร | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2561 [2018]Other title: Survival guide in acute care medicine.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)