ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6033 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานผลการสำรวจทุเรียน ปี 2529 / ศูนย์สถิติการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ศูนย์สถิติการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2530?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9259.ท73 ก74 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์ ทำเนียบรัฐบาล ห้วงระยะเวลา 9 พฤศจิกายน 2532 ถึง 12 มกราคม 2533 ณ ทำเนียบรัฐบาล.

by ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV636 .ศ73 2532 (1).

ห้องสมุด:
แผนปฏิบัติการแผนงานจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530-2534) = Action plan of the rural water supply program during the sixth national economic and social plan period (1987-1991) / โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน, ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ, โครงการร่วมไทย-ออสเตรเลียฯ.

by ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | โครงการร่วมไทย-ออสเตรเลียเพื่อจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับหมู่บ้าน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท9 ส63 (1).

ห้องสมุด:
สถาปัตยกรรมสำคัญเมืองอุบลฯ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุบลราชธานี.

by ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุบลราชธานี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: อุบลราชธานี : ศูนย์, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NA6022.อ7 ส34 (1).

ห้องสมุด:
อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา : รวมบทความเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา ในนานาประเเทศ / โดย ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ กรมอัยการ.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมอัยการ. ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2533]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5425 .อ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5425 .อ64 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความรัฐวิสาหกิจ / [รวบรวมโดย] ศูนย์ศึกษารัฐวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. ศูนย์ศึกษารัฐวิสาหกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2532?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3845 .ร4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD3845 .ร4 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3845 .ร4 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือปฏิบัติการของระบบบริหารการพัฒนาชนบท / ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2524Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 ส658 (1).

ห้องสมุด:
สรุปรายงานผลการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านและการละเล่นประจำถิ่น 26-27 สิงหาคม 2524 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม / ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม.

by การสัมมนาเพื่อส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านและการละเล่นประจำถิ่น (2524 : วิทยาลัยครูมหาสารคาม) | ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [มหาสารคาม] : ศูนย์, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1204.725 .ก65 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย : รายงานการศึกษา / โดย ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2545Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป6354 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป6354 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ป6354 (9).

ห้องสมุด:
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ / ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์.

by ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กาฬสินธุ์ : ศูนย์, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.58.ก6 ค943 (1).

ห้องสมุด:
โอกาสของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลก : บทความ / ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .อ925 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .อ925 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .อ925 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ925 (1).

ห้องสมุด:
สารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินประจำปี...สหกรณ์ออมทรัพย์ / ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543-Other title: สหกรณ์ออมทรัพย์.Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ส644 2554 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2013 349353 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG2039.ท9 ส644 2560 (1).

ห้องสมุด:
ผลงานวิจัยและการบริการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9อ7 ท72 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9อ7 ท72 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544