ผลการค้นหาของคุณมี 4 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
รัฐ ทุน เจ้าพ่อท้องถิ่นกับสังคมไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 . 399 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HC445 .ร584] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC445 .ร584] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HC445 .ร584] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC445 .ร584] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [HC445 .ร584] (2),

ห้องสมุด:
แรงงานภาคอุตสาหกรรมกับการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อสวัสดิการ / โดย นภาพร อติวานิชยพงศ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 . xiii, 121 หน้า : , โครงการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HD7752.55 .น46] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HD7752.55 .น46] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [IND HD 2007 501810] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD7752.55 .น46] (1),

ห้องสมุด:
โลกาภิวัฒน์กับสังคมเศรษฐกิจไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 . 294 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HN700.565 .ล95] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.565 .ล95] (1),

ห้องสมุด:
วิถีการดำรงชีวิตของกลุ่มหาบเร่ชายหาดบางแสน : , รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / โดย จุฑามาศ ไชยรบ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546 . 30 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HF5459.ท9 จ736] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455