ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 973 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย โดย ธวัชชัย ยงกิตติกุลม อนุชา จินตกานนท์ และ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

by ธวัชชัย ยงกิตติกุล | อนุชา จินตกานนท์ | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2523Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC73.8.ป4 ธ5 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์แนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ระดับประเทศและระดับภาค สำหรับการคาดประมาณประชากรในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ ชุตินาฎ บุญพวง.

by สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ | ชุตินาฎ บุญพวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB1054.55.ก3 ส68 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB1054.55.ก3 ส68 (1).

ห้องสมุด:
แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาชนบท.

by จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.92.พ6 จ56 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN750.92.พ6 จ56 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN750.92.พ6 จ56 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อสำรวจความต้องการใช้สนเทศ และนักสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย.

by สมพิศ คูศรีพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z .ส5 (1).

ห้องสมุด:
การสั่งงาน.

by เดชา แก้วชาญศิลป์, 2485-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: (กรุงเทพฯ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2515Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF .ด72 (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนโครงการพัฒนา.

by สมพร แสงชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2520Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38 .ส43 (2).

ห้องสมุด:
การแสดงบทบาทสมมุติ.

by เดชา แก้วชาญศิลป์, 2485-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: (กรุงเทพฯ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2515Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF .ด7 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารรัฐกิจ : แนวการศึกษาเปรียบเทียบ.

by เฮดดี้, เฟอรัล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF56 .ฮ7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF56 .ฮ7 (1).

ห้องสมุด:
โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนหมายเลข 3 : ข้อบกพร่องและแนววิเคราะห์ทางทฤษฎี.

by สวัสดิ์ สุคนธรังษี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ2 ส5 (2).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการฝ่ายพลเรือนของจีน.

by จิรศักดิ์ มุติตาภรณ์, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1512 .จ6 (1).

ห้องสมุด:
การจัดองค์การรัฐวิสาหกิจ 2513.

by เชวง เรียงสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2513Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4325.7 .ช7 (3).

ห้องสมุด:
ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาข้าวโพด (Pattern of price movements of maize.)

by ไพรัช กฤษณมิษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2517Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9049.ข63 พ9 (2).

ห้องสมุด:
สภาพและปัญหาแรงงานในประเทศไทย โดย สุวรรณ สุวรรณเวโช และคนอื่นๆ.

by สุวรรณ สุวรรณเวโช, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8750.7 .ส68 (1).

ห้องสมุด:
แนวนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร โดย อมร รักษาสัตย์ และคนอื่น ๆ.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55 น47 2529 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55 น47 2529 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก55 น47 2529 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการประเมินผลโครงการจัดให้มีน้ำสะอาดในชนบททั่วราชอาณาจักร โดย บุญเสริม วีสกุล เอนก หิรัญรักษ์ และ กรวีร์ ศรีกิจการ.

by บุญเสริม วีสกุล | เอนก หิรัญรักษ์ | กรวีร์ ศรีกิจการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD390 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
จุดอ่อนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ในการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารราชการ / เรียบเรียงโดย สวัสดิ์ สุคนธรังษี.

by สวัสดิ์ สุคนธรังษี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ส53 (1).

ห้องสมุด:
รวมข้อเขียน-ข้อคิดในรอบ 2 ปี ของการดำรงตำแหน่งอธิการบดี : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2528-2530 นโยบาย แผน และผลงาน.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 662/30 (1).

ห้องสมุด:
บรรณานุกรมทางสังคมศาสตร์ของไทยทั้งภาษาไทยและตะวันตก (Thailand : social science materials in Thai and Western languages) โดย อมร รักษาสัตย์ และคนอื่น ๆ.

by อมร รักษาสัตย์, 2476-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: Z7165 .อ4 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544