ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 301 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความหลากหลายของพันธุ์พืช / อภิชาติ ขาวสอาด, อัมมาร สยามวาลา, กอบกุล รายะนาคร.

by อภิชาติ ขาวสอาด, 2489-2543 | อัมมาร สยามวาลา, 2482- | กอบกุล รายะนาคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK86.ก1 อ43 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QK86.ก1 อ43 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: QK86.ก1 อ43 (3).

ห้องสมุด:
รายงานเบื้องต้นการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ และประชากร / โดย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน | โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการขนส่งและการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2549 | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | กระทรวงคมนาคม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ย24 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ย24 (1).

ห้องสมุด:
การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต / โดย มัทนา พนานิรามัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

by มัทนา พนานิรามัย | สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3 ม633 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3 ม633 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาการกระจายการผลิตและการทำงานในการเกษตร : ร่างเบื้องต้น / โดย กนก คติการ.

by กนก คติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2531?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 ก323 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสรุปผลการศึกษาโครงการส่งเสริมและศึกษาศักยภาพสตรี ในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานพัฒนาหมู่บ้าน / โดย อรพินท์ สพโชคชัย.

by อรพินท์ สพโชคชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1240.5.ท9 อ43 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) / โดย ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477- | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2530Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ348 ท63 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลความรู้เรื่องอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย / คณะนักวิจัย อภิชาติ ขาวสอาด ... [และคนอื่นๆ].

by อภิชาติ ขาวสอาด, 2489-2543.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SB485.ช9 ป456 (1).

ห้องสมุด:
นักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งมองวิกฤตเอเชีย : บทสำรวจความรู้ / อัมมาร สยามวาลา.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC412 .อ64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC412 .อ64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC412 .อ64 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน / ผู้สรุป ปราโมทย์ ตั้งเกียรติกำจาย ; บรรณาธิการ ขวัญใจ เลขะกุล.

by ปราโมทย์ ตั้งเกียรติกำจาย | ขวัญใจ เลขะกุล | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 009/2554 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมด้านการคลังสุขภาพจากฐานข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2549-2550 / โดย วิโรจน์ ณ ระนอง และ อรรถกฤต เล็กศิวิไล.

by วิโรจน์ ณ ระนอง | อรรถกฤต เล็กศิวิไล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: W74.JT3 ว6493 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W74.JT3 ว6493 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: W74.JT3 ว6493 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่อง ภาพรวมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย / จัดทำโดย ดวงใจ อินทรประวิช, สรยุทธ มีนะพันธ์, ขวัญชัย สีเผ่าพันธ์.

by ดวงใจ อินทรประวิช | สรยุทธ มีนะพันธ์ | ขวัญชัย ลีเผ่าพันธ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9506.ท92 ด52 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9506.ท92 ด52 (1).

ห้องสมุด:
หลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุไทย : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ.

by วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Other title: โครงการหลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุไทย.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7105.35.ท9 ว444 (3).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม : จากหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (polluters pay principle) ถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (people's participation policy) / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 054/2552 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 054/2552 (1).

ห้องสมุด:
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน = Sustaining long-term growth : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / [จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2551 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างด้าว / ผู้สรุป เมย์ ทีวะกุล ; บรรณาธิการ พูนสิน วงศ์กลธูต.

by เมย์ ทีวะกุล | พูนสิน วงศ์กลธูต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 110/2554 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 110/2554 (1).

ห้องสมุด:
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์กับกลุ่มชนตามแนวชายแดนและแรงงานต่างด้าว.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก666242 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก666242 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัย "ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549Other title: ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1594.55.ฮ4ญ6 ค94 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของการลักลอบค้ายาเสพติดในเศรษฐกิจไทย / อัมมาร สยามวาลา, ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์.

by อัมมาร สยามวาลา, 2482- | ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2535?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .อ5975บ33 (1).

ห้องสมุด:
สู่ความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล : ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส7525363 (1).

ห้องสมุด:
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศไทย / ปกรณ์ วิชยานนท์ = Non-performing loans (NPL) and restructuring in Thailand / Pakorn Vichyanond.

by ปกรณ์ วิชยานนท์ | Pakorn Vichyanond.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3752.7.ท9 ป243 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544