ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 46 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักบริหาร : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย ปานใจ ธารทัศนวงศ์, วรพจน์ ชอบธรรม, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา.

by ปานใจ ธารทัศนวงศ์, 2505- | วรพจน์ ชอบธรรม | ฐาปนีย์ ธรรมเมธา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.5 .ป632 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ป62575น85 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการทำวิจัยระดับปริญญาเอกต่อประเทศไทย : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์.

by สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2326.3 .ส42 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ทศพิธาราชธรรม.

by สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 443/30 (1).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยและปรับปรุงสายงานพัฒนาชุมชน และสายงานเกษตร : (A study to improve government's personnel werking as community development workers and agricultural extension workers) / โดย ชัยฤกษ์ มณีพงศ์ และ จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์.

by ชัยฤกษ์ มณีพงษ์ | จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ช6 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินการใช้กำลังคนในการพัฒนาชนบท : รายงานวิจัย = Evaluating manpower utilization in rural development (poverty area) / ดิเรก ฤกษ์หร่าย, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, บุญร่วม นภาโชาติ.

by ดิเรก ฤกษ์หร่าย | ยุวัฒน์ วุฒิเมธี | บุญร่วม นภาโชติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13อ6 ด64 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ค73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ค73 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ค73 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนสถานภาพสถานศึกษาของรัฐเป็นองค์การมหาชน / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการ ; มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, วนิดา แสงสารพันธ์, พรพิมล บุญทวีเวช นักวิจัย.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์ | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | วนิดา แสงสารพันธ์ | พรพิมล บุญทวีเวช | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2546Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4300.57 .ส423 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD4300.57 .ส423 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4300.57 .ส423 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานการวิจัย / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย อุดม รัฐอมฤต ... [และคนอื่นๆ].

by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), 2546Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2977 .ก9282 (1).

ห้องสมุด:
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน / ดำเนินการจัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการ ประภัสสร์ เทพชาตรี ; คณะทำงาน อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล, พัชราพร ทิมวัฒน์.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี | อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล | พัชราพร ทิมวัฒน์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ป428 2554 (2).

ห้องสมุด:
แนวทาง รูปแบบการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน / ดำเนินการจัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการ ประภัสสร์ เทพชาตรี ; คณะทำงาน อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล, พัชราพร ทิมวัฒน์.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี | อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล | พัชราพร ทิมวัฒน์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13บ7 ป465 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ13บ7 ป465 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
108 คำถามกับพนักงานราชการ / ผู้จัดทำ ทองพูน ลิ่มมณี, สิรินรัตน์ ศรีสรวล.

by ทองพูน ลิ่มมณี | สิรินรัตน์ ศรีสรวล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)], 2551Other title: หนึ่งร้อยแปดคำถามกับพนักงานราชการ.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ว6 ท52 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ว6 ท52 (1).

ห้องสมุด:
การใช้เวลาของนักบริหารในราชการพลเรือน = Time management/budgeting of civil servants / โดย ติน ปรัชญาพฤทธิ์, ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์.

by ติน ปรัชญพฤทธิ์ | ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, ต. 2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ว7 ต63 (1).

ห้องสมุด:
ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ การเรียนรู้ตามรอยพระบาท : บุญของคนไทยที่มีในหลวง เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 28 สิงหาคม 2549 / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร = Commemorative lecture learning in His Majesty the King's footsteps : His Majesty is the nation's blessing on the occasion of the 60th anniversary of His Majesty the King's accession to the throne 28 August 2006 / Tanin Kraivixien.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | Tanin Kraivixien, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2549] [2006]Other title: Commemorative lecture learning in His Majesty the King's footsteps : His Majesty is the nation's blessing on the occasion of the 60th anniversary of His Majesty the King's accession to the throne 28 August 2006.Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HIST DS 2006 568463 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ธ638 2549 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2006 568463 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2006 568463 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2006 568463 (2).

ห้องสมุด:
การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ = Accountability system in Thai public service : รายงานวิจัย / สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; พัชรี สิโรรส, หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; คณะผู้วิจัย, วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by พัชรี สิโรรส | วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2545 [2002]Other title: Accountability system in Thai public service.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2840 .พ62 2545 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2002 622585 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2002 622585 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาการสร้างวิสัยทัศน์ : คิดใหม่ทำใหม่เพื่ออนาคต.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก662371 (1).

ห้องสมุด:
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม : ศึกษากลุ่มวิชาชีพข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ = Conflict of interests : study on public sector professional group : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย ไพโรจน์ ภัทรนรากุล.

by ไพโรจน์ ภัทรนรากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547Other title: Conflict of interests : study on public sector professional group.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2275 .พ94 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2275 .พ94 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เกี่ยวกับ conflict of interests : การป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2550?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค56353 (1).

ห้องสมุด:
การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก6657245 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ก6657245 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544