ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 183 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ผู้จัดทำเอกสาร สันติ บางอ้อ ... [และคนอื่นๆ].

by สันติ บางอ้อ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC .น852526 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการจ้างงาน โดย โกศล เพ็ชรสุวรรณ์ และคนอื่นๆ.

by โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2529Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9696.ก3 ก93 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลางตอนบน : แผนแม่บท / องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) ; Jinichiro Yabuta [หัวหน้าคณะศึกษา].

by ยะบูตะ, จินิชิโระ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ7 ก4ก64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ7 ก4ก64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ7 ก4ก64 (1).

ห้องสมุด:
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วง 5 ปี (2544-2548).

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ภ6564 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ภ6564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ภ6564 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ภ6564 (2).

ห้องสมุด:
โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน / โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; [นักวิจัย] สุมาลี สันติพลวุฒิ ... [และคนอื่นๆ].

by สุมาลี สันติพลวุฒิ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 ค942 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ค942 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค94155 (1).

ห้องสมุด:
โครงการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย = Productivity and investment climate study : Thailand 2004 / จัดทำโดย ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. ฝ่ายวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549Other title: Productivity and investment climate study : Thailand 2004.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.55.ก3 ค942 (3).

ห้องสมุด:
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาคการผลิตและการบริการ = [Sustainable production driven strategy for resources utilization efficiency enhancement in production and service sectors] : รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก) / จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด.

by บริษัทเทสโก้ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552Other title: Sustainable production driven strategy for resources utilization efficiency enhancement in production and service sectors.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9พ6 ค942 2552 (1).

ห้องสมุด:
สถานการณ์ความยากจนและกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน : เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (กนภ.) ครั้งที่ 1/2544 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น. การประชุม (ครั้งที่ 1: 2544 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .น4818ส36 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : รายงาน / ผู้อำนวยการโครงการ พรพิมล วรดิลก ; คณะทำงาน ชมศักดิ์ ศรทัตต์ ... [และคนอื่นๆ].

by พรพิมล วรดิลก | ชมศักดิ์ ศรทัตต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1040.9.ท9 พ436 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ / โดย สถาบันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่โขง ; คณะผู้ศึกษาวิจัย บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ... [และคนอื่นๆ].

by บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย | สถาบันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่โขง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD890.59.ส4 ค94 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาการย้ายถิ่นกับการพัฒนา / วาสิณี แนวพนิช หัวหน้าคณะทำงาน ; ยุพิน รอดป้อง ... [และคนอื่น ๆ] คณะทำงาน.

by วาสิณี แนวพนิช | ยุพิน รอดป้อง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB2104.55.ก3 ว643 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาตำบล โดย จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ แสง สงวนเรือง และ กระจ่าง พันธุมนาวิน.

by จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, 2476- | แสง สงวนเรือง | กระจ่าง พันธุมนาวิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2524Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.9.ก88 จ6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.9.ก88 จ6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมสาขานำเพื่อการสร้างงาน เฉพาะกรณีอุตสาหกรรมงานโลหะ โดย สมชอบ ไชยเวช และคนอื่นๆ.

by สมชอบ ไชยเวช | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2529Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: T55.77 .ส43 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2532Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9 ก456 2530-32 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการติดตามผลการพัฒนาใน 2 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2541.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2542?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9ก41 ร67 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC497.ท9ก41 ร67 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9ก41 ร67 (2).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = [Project on public participation patterns in natural resources and environmental management] / จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด ; พิเศษ เสนาวงษ์ ผู้จัดการโครงการ[และ]บรรณาธิการ ; กอบกุล สามัคคี ... [และคนอื่นๆ].

by พิเศษ เสนาวงษ์ | กอบกุล สามัคคี | บริษัทเทสโก้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 พ65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE320.ท9 พ65 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลตัวอย่างการดำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HT178.ท9 ป46 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาองค์ความรู้และระบบนวัตกรรม / คณะทำงาน ธานินทร์ ผะเอม ... [และคนอื่นๆ].

by ธานินทร์ ผะเอม, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.2 .ก637 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด ; คณะผู้ศึกษา กอบกุล สามัคคี ... [และคนอื่นๆ].

by กอบกุล สามัคคี | บริษัทเทสโก้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 ค955 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544