ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 684 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เพลงเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการวิจัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [วัสดุบันทึกเสียง].

by สุคนธ์ โกสุมภ์, 2478- | อานนท์ บุณยะรัตเวช | โฉมฉาย อรุณฉาน, 2496- | เจษฎา ธรรมวณิช | นาถลดา ธรรมธนาคม | ปาลิดา นิ่มพิจารณ์ | วุฒิเวทย์ อรัญนาถ | ณัฐดนัย วงศ์วรสันต์.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .พ7381367 (1). :

บทสำรวจงานวิจัยในภาคเหนือ : ข้อคิด ความสำคัญ และนัยทางนโยบาย / โดย ไชยันต์ รัชชกูล.

by ไชยันต์ รัชชกูล | การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Other title: การสังเคราะห์ผลงานการวิจัยภาคเหนือ.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5.ท9 ช94 (2).

ห้องสมุด:
การสังเคราะห์ผลงานการวิจัย : บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคกลาง / โดย ชลธิชา สัตยาวัฒนา, นลินี ตันธุวนิตย์, เฉียบ ไทยยิ่ง.

by ชลธิรา สัตยาวัฒนา | นลินี ตันธุวนิตย์, 2499- | เฉียบ ไทยยิ่ง | การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Other title: การสังเคราะห์ผลงานการวิจัยภาคกลาง | บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคกลาง.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5.ท9 ช43 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62.5.ท9 ช43 (2).

ห้องสมุด:
พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : ทางเลือกกับความเป็นจริง?.

by เชษฐา พวงหัตถ์ | วัฒนา สุกัณศีล | สุริชัย หวันแก้ว | เลิศชาย ศิริชัย | ชลธิรา สัตยาวัฒนา | นลินี ตันธุวนิตย์, 2499- | เฉียบ ไทยยิ่ง | ไชยันต์ รัชชกูล | กนกวรรณ มะโนรมย์ | ธวัช มณีผ่อง | รัตนา โตสกุล | การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพฯ).

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548?]Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG315 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG315 (1). :

ท้องถิ่นนิยม = Localism : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด / โดย พัฒนา กิติอาษา.

by พัฒนา กิติอาษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT395.ท9 พ633 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT395.ท9 พ633 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT395.ท9 พ633 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
บทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคอีสาน / โดย กนกวรรณ มะโนรมย์, ธวัช มณีผ่อง.

by กนกวรรณ มะโนรมย์ | ธวัช มณีผ่อง | การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Other title: การสังเคราะห์ผลงานการวิจัยภาคอีสาน | บทสังเคราะห์อีสานศึกษาในระหว่าง ปี พ.ศ. 2543-2546.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5.ท9 ก32 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62.5.ท9 ก32 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
อัตลักษณ์ = Identity : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด / โดย อภิญญา เฟื่องฟูสกุล.

by อภิญญา เฟื่องฟูสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546Availability: : Checked out (9).

ห้องสมุด:
กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ = Marginalization / สุริชัย หวันแก้ว.

by สุริชัย หวันแก้ว.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1136 .ส74 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1136 .ส74 2546 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1136 .ส74 2546 (1).

ห้องสมุด:
โครงสร้าง-ผู้กระทำการ = Structure-agency / โดย เชษฐา พวงหัตถ์.

by เชษฐา พวงหัตถ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Other title: Structure-agency.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM706 .ช75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM706 .ช75 (1).

ห้องสมุด:
งานวิจัยภาคใต้ในรอบ 3 ปี : มุมมองด้านการสร้างพลังทางสังคม / โดย เลิศชาย ศิริชัย.

by เลิศชาย ศิริชัย | การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Other title: การสังเคราะห์ผลงานการวิจัยภาคใต้.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5.ท9 ล75 (2).

ห้องสมุด:
พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง? / สุุริชัย หวันแก้ว.

by สุริชัย หวันแก้ว | การสัมมนางานวิจัยสังคมวิทยากับทิศทางนโยบายประเทศ : สังคมวิทยาในฐานะพลังขับเคลื่อนการพัฒนา (2547 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Other title: การสังเคราะห์ประเด็นทางนโยบายเรื่องพลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง?.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM477.ท9 ส74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM477.ท9 ส74 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM477.ท9 ส74 (1).

ห้องสมุด:
มโนทัศน์เรื่องอำนาจ = The concept of power / โดย รัตนา โตสกุล.

by รัตนา โตสกุล.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Other title: Concept of power.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN49.อ67 ร63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN49.อ67 ร63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN49.อ67 ร63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง? = Thai social forces in the next decade : a real alternative? / [บรรณาธิการ] สุริชัย หวันแก้ว.

by สุริชัย หวันแก้ว | การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Other title: Thai social forces in the next decade : a real alternative?.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5.ท9 พ46 (1).

ห้องสมุด:
โลกาภิวัตน์ = Globalization / โดย วัฒนา สุกัณศีล.

by วัฒนา สุกัณศีล.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Other title: Globalization.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ1318 .ว63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JZ1318 .ว63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ1318 .ว63 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
พหุนิยม = Pluralism / โดย ธีรยุทธ บุญมี.

by ธีรยุทธ บุญมี, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: BD394 .ธ644 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD394 .ธ644 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BD394 .ธ644 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD394 .ธ644 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PHIL BD 2003 420947 (1).

ห้องสมุด:
ธาตุอาหารไม้ผลเศรษฐกิจบางชนิด แปลจาก Fruit nutrition โดย เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ ตรวจวิชาการโดย สรสิทธิ์ วัชโรทยาน ตรวจขัดเกลาภาษาไทยโดย อดิศักดิ์ ทองบุญ.

by ชิลเดอร์ส, นอร์มัน แฟรงคลิน, ค.ศ. 1910- | เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK867 .ช6 (2).

ห้องสมุด:
โรคปอดจากงานอาชีพ : หนทางป้องกันและการควบคุม / ผู้แปล สุปราณี ผลชีวิน ; ผู้ตรวจและขัดเกลาภาษา มาลินี วงศ์พานิช.

by สุปราณี ผลชีวิน | มาลินี วงศ์พานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2536Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: WF600 .ร92 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF600 .ร92 (3).

ห้องสมุด:
การปลูกป่าเพื่อนาคต เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ (Planting of the future : forestry for human needs) แปลโดย ถนอมนวล ณ ป้อมเพชร ตรวจวิชาการโดย ประเสริฐ ณ นคร ตรวจขัดเกลาภาษาไทยโดย เกษม บุญศรี.

by เอคโฮล์ม, อีริค | ถนอมนวล ณ ป้อมเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD381 .อ7 (2).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : นโยบายและข้อปฏิบัติสำหรับการพัฒนา แบบยั่งยืน / ราอูล กากลิอาร์ดี, ทอร์เกล อัลฟ์ธาน ; กิติมา อมรทัต ผู้แปล, ขัตติยา กรรณสูต ผู้ตรวจและขัดเกลาภาษา.

by กากลิอาร์ดี, ราอูล | อัลฟ์ธาน, ทอร์เกล | กิติมา อมรทัต | ขัตติยา กรรณสูต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE70 .ก62 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE70 .ก62 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544