Your search returned 138 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
10 pī botrīan samatchā sukkhaphāp čhangwat Nakhō̜n Sawan / 10 ปี บทเรียนสมัชชาสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์ / ไพศาล เจียนศิริจินดา, ภัทรินทร์ เข้มแข็ง, นภดล มั่นศักดิ์.

Phaisan Čhīansiričhindā. Phattharin Khemkhæng. Nopphadon Mansak. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by ไพศาล เจียนศิริจินดา | ภัทรินทร์ เข้มแข็ง | นภดล มั่นศักดิ์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2553 [2010] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2553 [2010]Other title: Sip pī botrīan samatchā sukkhaphāp čhangwat Nakhō̜n Sawan Other title: สิบปีบทเรียนสมัชชาสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WA 2010 641656] (1).

Open Library:
Kwā thotsawat : witchā samatchā sukkhaphāp Čhangwat Phičhit : [1 thotsawat witchā samatchā sukkhaphāp Phō̜.Sō̜. 2543-2553] / กว่าทศวรรษ : วิชชาสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร : [1 ทศวรรษวิชชาสมัชชาสุขภาพ พ.ศ. 2543-2553] / ผู้เรียบเรียง พนมศักดิ์ เอมอยู่ ; บรรณาธิการ สุรศักดิ์ บุญเทียน ... [และคนอื่น ๆ].

Phanomsak ʻĒmyū. Surasak Bunthīan. by พนมศักดิ์ เอมอยู่ | สุรศักดิ์ บุญเทียน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt (Sō̜. Chō̜.), 2553 [2010] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WA 2010 664513] (1).

Open Library:
Kō̜n čha phān lœ̄i pai : thopthūan thitthāng kānphatthanā nai sāitā khō̜ng khon mư̄ang Lœ̄i / ก่อนจะผ่านเลยไป : ทบทวนทิศทางการพัฒนา ในสายตาของคนเมืองเลย / เขียนและถ่ายภาพ พันธกานต์ ตงฉิน.

Phanthakān Tongchin. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. Sūn Prasānngān Kānphatthanā Rabop læ Konkai Kānpramœ̄n Phonkrathop Dān Sukkhaphāp. by พันธกานต์ ตงฉิน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn Prasānngān Kānphatthanā Rabop læ Konkai Kānpramœ̄n Phonkrathop Dān Sukkhaphāp Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt , 2554 [2011] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2011 644141] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2011 644141] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2011 644141] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 644141] (1).

Open Library:
ก่อนแผ่นดินจะกลายเป็นอื่น / ประสิทธิ์ชัย หนูนวล.

by ประสิทธิ์ชัย หนูนวล | ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HN 2012 625366] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HN 2012 625366] (1).

Open Library:
kō̜n phǣndin čha klāi pen ʻư̄n / ก่อนแผ่นดิน...จะกลายเป็นอื่น / ประสิทธิ์ชัย หนูนวล.

Prasitchai Nūnūan. Sūnprasānngān Kānphatthanārabop læ Konkai Kānpramœ̄n Phonkrathop dān Sukkhaphāp. by ประสิทธิ์ชัย หนูนวล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūnprasānngān Kānphatthanārabop læ Konkai Kānpramœ̄n Phonkrathop dān Sukkhaphāp Samnakngān Khanakammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HN 2012 669660] (1).

Open Library:
ก่อนวันผลัดใบ : หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย / บรรณาธิการ ไพศาล ลิ้มสถิตย์ และ อภิราชย์ ขันธ์เสน.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | อภิราชย์ ขันธ์เสน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WB310 .ก535 2552] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB310 .ก535 2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: WB310 .ก535 2552] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: MED WB 2009 531453] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: WB310 .ก535 2552] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: WB310 .ก535 2552] (1). Checked out (1).

Open Library:
ก่อนวันผลัดใบ : หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย / คณะบรรณาธิการ อำพล จินดาวัฒนะ ... [และคนอื่น ๆ].

by อำพล จินดาวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB310 .ก535 2554] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: WB310 .ก535 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WB310 .ก535 2554] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: WB310 .ก535 2554] (1). Checked out (3).

Open Library:
ก่อนวันผลัดใบ : หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาระสุดท้าย / คณะบรรณาธิการ วิชัย โชควิวัฒน ... [และคนอื่น ๆ].

by วิชัย โชควิวัฒน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WB310 .ก535 2555] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB310 .ก535 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WB310 .ก535 2555] (3).

Open Library:
Kānkhapkhlư̄an Thammanoon prachāchon khonʻAmnātčharœ̄n sū mư̄ang thammakasēt / การขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน ฅนอำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร / จัดทำโดย คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน ฅนอำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร.

Khana Tham ngān Sanapsanun Kānkhapkhlư̄an Thammanoon prachāchon Khon ʻAmnātčharœ̄n Sū Mư̄ang Thammakasēt. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt. by คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน ฅนอำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 643844] (1).

Open Library:
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (palliative care) / เขียนและเรียบเรียง พรทวี ยอดมงคล.

by พรทวี ยอดมงคล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556 [2013]Other title: คู่มือสำหรับประชาชน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (palliative care).Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kāndūlǣ phūpūai raya sutthāi bǣp prakhapprakhō̜ng (palliative care) / การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (palliative care) / เขียนและเรียบเรียง พรทวี ยอดมงคล.

Phō̜nthawī Yō̜tmongkol. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt. by พรทวี ยอดมงคล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp Hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: Khūmư̄ samrap prachāchon kāndūlǣ phūpūai raya sutthāi bǣp prakhapprakhō̜ng (palliative care) Other title: คู่มือสำหรับประชาชน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (palliative care).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 666952] (1).

Open Library:
การบริหารองค์กรแนวใหม่ = Smart management to smart organization / บรรณาธิการ สุนีย์ สุขสว่าง ... [และคนอื่น ๆ].

by สุนีย์ สุขสว่าง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2553 [2010]Other title: Smart management to smart organization.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD58.8 .ก636 2553] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.8 .ก636 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD58.8 .ก636 2553] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HD58.8 .ก636 2553] (1).

Open Library:
การปฏิวัติเงียบ : การปฏิรูประบบสุขภาพ / เขียนโดย ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2550Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC .ป46147ก645 2550] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ป46147ก645 2550] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC .ป46147ก645 2550] (2).

Open Library:
การพัฒนาชีวิตแรงงานนอกระบบ / ผู้เขียน ชัฏสรวง คงสาธิตพร.

by ชัฏสรวง คงสาธิตพร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), [2554?] [2011?]Other title: พลังเปลี่ยนชีวิตนอกระบบ.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānphatthanā nayōbāi sāthārana phư̄a sukkhaphāp bǣp mī sūanrūam phān krabūankān samatchā sukkhaphāp chapho̜ phư̄nthī : lakkhit phư̄a kānprayukchai = The development of participatory healthy public policy by area health assembly : concept for apply / การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ : หลักคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ = The development of participatory healthy public policy by area health assembly : concept for apply / ผู้เรียบเรียง สุรศักดิ์ บุญเทียน, ศิริธร อรไชย.

Surasak Bunthīan. Sirithō̜n 'Ō̜nchai. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by สุรศักดิ์ บุญเทียน | ศิริธร อรไชย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2553 [2010] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2553 [2010]Other title: The development of participatory healthy public policy by area health assembly : concept for apply.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WA 2010 641205] (1).

Open Library:
การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม / อำพล จินดาวัฒนะ.

by อำพล จินดาวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 622924] (1).

Open Library:
ก้าวย่างและทางเดิน (1) : เรื่องเล่าจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ / กองบรรณาธิการ: มาโนช พรหมสิงห์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | มาโนช พรหมสิงห์, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WA546.JT3 ก658 2552 ล. 1] (1).

Open Library:
ก้าวย่างและทางเดิน (2) : เรื่องเล่าจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ / บรรณาธิการ: ศิริธร อรไชย, สุรศักดิ์ บุญเทียน, ชญาดา ฟักน่วม.

by ศิริธร อรไชย | สุรศักดิ์ บุญเทียน | ชญาดา ฟักน่วม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WA546.JT3 ก658 2552 ล. 2] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)