ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 12194 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
1 ทศวรรษ : , โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 . 99 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2015 656644] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [LC41 .ก13 2558] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2015 656644] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2015 656644] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
1 ทศวรรษ ก.ล.ต. : , ทศวรรษแรกของ ก.ล.ต. กับตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2535-2545).   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2545 . 252 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HG5750.56 .ก629] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HG5750.56 .ก629] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HG5750.56 .ก629] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HG5750.56 .ก629] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HG5750.56 .ก629] (2),

ห้องสมุด:
1 ทศวรรษ กองทุนแม่ของแผ่นดิน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 . 247 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SOCY HV 2013 665968] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556) / โดย จริยาภรณ์ กระบวนแสง. การพิมพ์: นครปฐม : | กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2556 . 110 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
1 ทศวรรษแห่งการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม : , เปิดตาดู เปิดหูฟัง บอกกล่าว แจ้งเตือน / โดย ลัดดา ตั้งสุภาชัย. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2553 . ก-ฉ, 216 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.55.ก8 ล576 2553] (1),

ห้องสมุด:
1 ทศวรรษอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545 . 22 หน้า : , ฉบับพิเศษของหนังสือพิมพ์ชื่อ เทลคอม เจอร์นัล. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ก1215] (1),

ห้องสมุด:
1 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548 . 128 หน้า : | 1 ซีดี-รอม : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HV555 .ก12] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HV555 .ก12] (2),

ห้องสมุด:
1 อำเภอ 1 ทุน : , โอกาสของเด็กไทย รุ่น 2 ปีการศึกษา 2549 /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2549 . 160 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LB2339.ท9 ก125] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LB2339.ท9 ก125] (1),

ห้องสมุด:
10 กรณี คดีฮาใบแดง / โดย ภุชงค์ นุตราวงศ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556 . 65 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2013 622460] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2013 622460] (1),

ห้องสมุด:
10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2543 . ก-ง, 46 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ก1374] (2),

ห้องสมุด:
10 คำถามแผนชุมชนพึ่งตนเอง : , ตัวอย่างตำบลไม้เรียง /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544 . 24 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ก1375] (1),

ห้องสมุด:
10 นาทีกับสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550 . 29 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC .ก1378] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Circulation Counter [DOC .ก1378] (2), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .ก1378] (2), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ก1378] (2), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (4),

ห้องสมุด:
10 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555 . 52 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HN700.55.ฮ9พ6 ก6384 2555] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.55.ฮ9พ6 ก6384 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelving Cart [HN700.55.ฮ9พ6 ก6384 2555] (1),

ห้องสมุด:
10 ปี งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คุณค่า พลังและความสุข   การพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2553 . 1 ดีวีดี : 4 3/4 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

10 ปี ชนบทไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530 . 241 หน้า : , มีภาคผนวกท้ายเล่ม : วิธีการคำนวณดัชนีความหนาแน่นยากจนระดับอำเภอปี 2528. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HN700.592.พ6 ส6526] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.592.พ6 ส6526] (2),

ห้องสมุด:
10 ปี บทเรียนสมัชชาสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์ / โดย ไพศาล เจียนศิริจินดา. การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2553 . 108 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [MED WA 2010 641656] (1),

ห้องสมุด:
10 ปี ประกันสังคม /   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักงาน, 2543 . 63 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD7222.55 .ป4165] (1),

ห้องสมุด:
10 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2553 . 199 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [JQ1745.ก55ผ68 ผ734 2553] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [JQ1745.ก55ผ68 ผ734 2553] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1745.ก55ผ68 ผ734 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JQ1745.ก55ผ68 ผ734 2553] (1),

ห้องสมุด:
10 ปี๋วิจัยจาวบ้าน ปราชญ์จาวเมืองละกอน : , ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง / โดย รัตนวดี เศรษฐจิตร. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 . 96 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library TRF Publications Corner [HN700.55.ล4 ร63 2554] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455