ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 593 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
120 ปี บารมีพระปกเกล้า : , รวมผลงานการประกวดบทประพันธ์ร้อยกรอง และการประชันกลอนสดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 . 95 หน้า : , โครงการฝึกอบรมและประกวดบทร้อยกรองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ "120 ปี บารมีพระปกเกล้า". รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LANG&LIT PL 2013 621749] (1),

ห้องสมุด:
120 ปี บารมีพระปกเกล้า : , สมุดภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / โดย ศิริน โรจนสโรช. การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 . 131 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2014 643189] (1),

ห้องสมุด:
80 พรรษา ราชินีศรีไผท : , รวมผลงานการประกวดวรรณกรรมร้อยกรองประเภทบทกวีวัจนะ.   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 . 7, 103 หน้า : , เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.4.ส6 ก135 2556] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกษตร = , Agricultural law.   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายเกษตร. พิมพ์ครั้งแรก 2526. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 660245] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2014 660245] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 660245] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายเกษตร = , Agricultural law.   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายเกษตร. พิมพ์ครั้งแรก 2526. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 660246] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [LAW KPT 2014 660246] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 660246] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ = , Local administrative law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2009 634379] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2009 634379] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ = , Local administrative law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2012 634380] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2012 634380] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ = , Local administrative law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2012 634381] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2012 634381] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ = , Local practicing administrative law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2009 634428] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2009 634428] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ = , Local practicing administrative law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2009 634429] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2009 634429] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ = , Laws related to corrections.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 . 14, 555 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2539. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2009 634438] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW K 2009 634438] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ = , Laws related to corrections.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 . 13, 353 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2539. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2008 634439] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW K 2008 634439] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน = , The law for community leader.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2008 634339] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2008 634339] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน = , The law for community leader.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2008 634343] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2008 634343] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต = , Excise tax laws.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 . 11, 356 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2541. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2011 634388] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2011 634388] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต = , Excise tax laws.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 . 12, 507 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2541. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2011 634389] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2011 634389] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ = , Laws related to public health, environmental health and forensic medicien [i.e. medicine] /   การพิมพ์: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 . 2 เล่ม : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [WA32.JT3 ก25 2546] (4), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WA32.JT3 ก25 2546] (4), Pridi Banomyong Library General Stacks [WA32.JT3 ก25 2546] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ = , Laws related to public health, environmental health and forensic medicine /   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561 . 2 เล่ม : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 2559. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [WA32.JT3 ก25 2561 ล. 1] (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [WA32.JT3 ก25 2561 ล. 2] (4),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายธุรกิจ = , Business law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2009 634661] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2009 634661] (2),

ห้องสมุด:
กฎหมายธุรกิจ = , Business law.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2011 634666] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2011 634666] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455